Vacatures bij Laurens Lyceum

Over Laurens Lyceum

Laurens Lyceum. Vol Karakter.

Het Laurens Lyceum; wie we zijn, waar we voor staan, waar we voor gaan en waarom.


Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. We bieden havo, atheneum en fleXnasium (Vwo Academie en Gymnasium) aan. Kiezen voor het Laurens is kiezen voor het FleXrooster dat structuur, ondersteuning en verrijking biedt, alles onder 1 dak: Voorhout 100. Met het FleXrooster als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie vanuit samenwerking met alle betrokkenen. 

De kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt. Iedere keuze die we maken wordt getoetst aan VIVA. Ons rooster biedt iedere leerling alle faciliteiten om zich te ontplooien; het genereert de flexibiliteit om blijvend te innoveren en de dagindeling stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren. 

De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we gezamenlijk bij aan onze directe leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken. 

Iedere leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij de behoeftes van die leerling. We werken vanuit de gedachte dat we de onderlinge verbondenheid versterken als ieders kwaliteiten worden gezien en erkend en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de school, de leerlingen en alle 
medewerkers. Het leren van en met elkaar dient als uitgangspunt voor de omgangsvormen en organisatievormen binnen onze school en alle aan het Laurens Lyceum verbonden personen.

We geven op praktische wijze invulling aan onze katholieke identiteit, die is terug te vinden in onze omgangsvormen, er voor elkaar zijn, voor elkaar klaarstaan, de nadruk die we leggen op samenwerking en solidariteit: juniormentoraat, peermediation, schoolwacht, coaching voor en door leerlingen tijdens (Vak-)SWT, LEF! (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), het ondersteunen van goede doelen, de identiteits3daagsen rond kerst en pasen, maatschappelijke stage SWT, de groei die we doormaken naar maatschappelijke (internationale) stages. 

Het Laurens neemt je mee op eXpeditie en aan het eind van de reis heb je bagage voor het leven. Tijdens de rit laten we je nadenken over wie je bent, wie je wilt zijn, wie je voor anderen wilt zijn, wat bij je past en welke profiel- en studiekeuzes daarbij het beste aansluiten.

Daarom zeggen we: ‘Wie voor het Laurens kiest toont karakter en verlaat de school Vol Karakter.’

FleXrooster als middel

Onze keuze voor lessen van 80-minuten en maximaal 3 (4) lessen per dag zorgt voor focus op de dag zelf: het echt kunnen verdiepen in de lessen van die dag, samen ergens induiken en voor de volgende dag kun je als leerling ook nooit meer huiswerk hebben dan voor opnieuw 3 (4) vakken. We houden de aandacht binnen die 80 minuten vast door afwisseling in werkvormen, activerende werkvormen. 

Bovendien zorgen we zoveel mogelijk voor een goede mix van doe- en theorievakken op een dag. Door de geformuleerde leerdoelen en bijbehorende studiewijzers per vak, kan iedere leerling, mede door het chromebook altijd en overal verder werken. Zo wordt leren een continue proces, ook buiten het rooster en leslokaal om.

Het aanbod van HWK (huiswerkklas in klassenverband), SWT (studiewerktijd) en Vak-SWT (bijles) zorgt ervoor dat iedere leerling het maakwerk, projecten en presentaties op school kan afronden, zodat hoogstens het leerwerk, vanwege de behoefte aan stapelen en herhalen, nog mee naar huis gaat. Iedere leerling maakt 5 FleXuren per week, maar iedere leerling mag er zoveel doen als nodig, onze faciliteiten staan alle leerlingen ter beschikking. 

We geloven ook in vallen en opstaan, herstelrecht, en daarom bieden we binnen het fleXrooster HERkansingen aan, die de leerling de mogelijkheid bieden om te repareren wat niet in eerste instantie goed ging. Reflectie, analyse van eerder gemaakte opdrachten en toetsen en leren van je fouten horen daarbij.

Het FleXrooster vormt ons vertrekpunt en zetten wij in als middel om onze didactische en pedagogische onderwijsdoelen te behalen. We vinden het belangrijk dat leerlingen stap voor stap leren om zichzelf aan te sturen, verantwoordelijkheid te nemen en de juiste keuzes te maken binnen het fleXrooster en hun studie. Dit doen we samen, met de mentor die de leerling helpt de juiste keuzes te maken, die coacht bij het leren plannen en organiseren en studievaardigheden traint met de leerlingen en de docent als professional die de leerling binnen de les of daarbuiten verder helpt om de leerdoelen voor het vak te behalen.
  • voortgangsdossiers
  • balans in aan- en zelfsturing
  • balans vinden wat in de les en wat daarbuiten afgerond wordt

Het FleXrooster bestaat uiteindelijk uit bouwblokken die we waar nodig ook flexibel kunnen inzetten als dit het rooster en de doelen in een leerjaar ten goede komt, rekening houdend met onze basisprincipes en beloftes.
De lesvrije middag kan tevens ingezet worden voor fleXtra: op school onder begeleiding huiswerk blijven maken, zodat een leerling echt huiswerkvrij naar huis kan
(of naar de sportvereniging, muziekles etc.)

Op eXpeditie

Het Laurens Lyceum zet in 2020-2025 het fleXrooster in waar het voor bedoeld is:
het faciliteren van een doorlopend onderwijsproces dat stap voor stap losser komt te staan van leslokaal en lesrooster, stapsgewijs aansturend op zelfsturing, eigen regie en verantwoordelijkheid, met behoud van oog voor de basis: de reguliere vakken.

We vinden het belangrijk dat leerlingen school niet alleen associëren met moeten en cijfers. Wie een plek koppelt aan ontdekkingen en verwondering, wil daar zijn en daarom kiezen we ervoor om al onze leerlingen mee te nemen op eXpeditie. Komend schooljaar 2020-2021 starten de nieuwe bruggers met dit Laurens Leerconcept, waarbij de andere leerjaren meeliften op deze ontdekkingen en ontwikkelingen.

Het Laurens Leerconcept bestaat uit vijf pijlers die de basis vormen voor onze eXpedities:
SPORT  | Bewegen, Sport en Maatschappij
ART       | Kunst, Muziek en Theater (cultuur)
LEF!       | Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie
STEM    | Science, Technology, Engineering en Math
ADVIES | GeoFuture, Adviesbureau, voor grote maatschappelijke en geografische   
                 vraagstukken

De 5 pijlers SPORT ART LEF! STEM ADVIES verzorgen in klas 1 en 2 een vast aanbod van eXpedities in de vorm van vakoverstijgende projecten waarbinnen leerlingen samen leerdoelen bereiken door op ontdekkingstocht te gaan, onderzoek te doen en zo van alles te leren over de samenwerkende vakken en de bijbehorende vaardigheden, maar ook duidelijk in beeld te krijgen welke vaardigheden en kennis zij zelf meebrengen in die samenwerking, waar ze sterk in zijn, waar ze later wellicht verder in willen groeien. 

Zo groeien leerlingen ook natuurlijker toe naar hun profielkeuzes in klas 3 en studiekeuzes voor de toekomst. De samenwerking tussen Decanaat, LEF! en ART speelt hierin een grote rol. In klas 3 geven we meer vrijheid; leerlingen kunnen dan intekenen op eXpedities, aansluitend op het profielkeuzetraject, waar we in klas 1 en 2 dus nog een vast aanbod van eXpedities verzorgen, zodat iedereen met de diverse disciplines in aanraking komt. Wellicht bepaalt dit voor de bovenbouw een keuze voor O&O, BSM, ART+ ? En daarna misschien zelfs de studiekeuze?

Van klas 1 tot en met 6 houden we leerlingen scherp door hen na te laten denken over hoe ze  in het leven staan. Op deze manier geven we als Laurens invulling aan onze identiteit en zo  verlaten leerlingen zelfverzekerd ons Lyceum en vervolgen zij hun weg richting vervolgonderwijs of beroep. 

Digitalisering binnen het Laurens Leerconcept

ICT speelt een grote rol binnen het Laurens Leerconcept. Maar ook weer niet te groot. De intrede van het Chromebook maakt het mogelijk dat (samen-)werken door kan gaan los van lokaal en rooster.  

Digitalisering van het onderwijs maakt het voor docenten mogelijk om ook op afstand te bekijken of leerlingen hun leerdoelen behalen, zodat in de les en daarbuiten aan- en bijsturing een optie is.

Docenten zien precies wat goed gaat met behulp van learning analytics en krijgen een concreet beeld waar extra hulp of uitdaging gewenst is.
Waarom Blended Learning? Het Chromebook is een aanvulling op nog vele andere lesmethodes, want we weten dat schrijven op echt papier en lezen uit een boek ook goed voor je zijn.

Bestuursvorm en schoolleiding

Het Laurens Lyceum heeft een eigen bestuur, de Stichting Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, met de rector als uitvoerend bestuurder.
De schoolleiding bestaat naast de kerndirectie uit drie teamleiders, ieder met een eigen aan te sturen team docenten en beleidsterreinen. Het hoofd bedrijfsvoering stuurt het OOP aan. De schoolleiding wordt ondersteund door een adviseur in de vorm van een hoofd kwaliteitszorg/examensecretaris. Daarnaast worden de teamleiders ondersteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij stemmen alle activiteiten binnen een leerlaag op elkaar af en zijn de sparringpartner van de mentoren. Deze structuur werkt goed en is ingezet vanwege de groei van de school.

Omschrijving school

Middels het flexrooster creëert het Laurens Lyceum een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staan. De leerling heeft binnen het Flexrooster keuzes om het eigen onderwijs mede aan te sturen. Een leerling ontwikkelt binnen dit systeem ook vakoverstijgende, executieve vaardigheden. Hierdoor wordt de leerling goed voorbereid op zijn toekomst en vormt zich een beeld van de eigen gewenste rol in de samenleving.

De sfeer is informeel, open en collegiaal. Het Laurens Lyceum heeft een goede naam in de regio opgebouwd en is door de invoering van het Flexrooster een bijzonder gewilde school geworden voor leerlingen en hun ouders. Dit heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de laatste drie jaar. Momenteel verzorgen ruim 100 collega’s (OP en OOP) het onderwijs voor ongeveer 1050 leerlingen. Vanwege de groei is een uitbreiding van het gebouw aan de orde. Ruimte geven aan leerlingen en medewerkers is een van de verworvenheden van het Laurens.

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Blijf op de hoogte

Wil je geen vacature van deze school meer missen? Schrijf je dan gratis in.