26-10-2023
Fulltime
26-12-2023
1,0
1 juni 2024
Vast
Ja
Overige

Vacature omschrijving

Achterhoek VO is uiterlijk per 1-6-2024 op zoek naar een:

Lid college van bestuur

Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo dekkend en divers mogelijk netwerk van aan kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs aan te bieden, dat zo thuisnabij, kleinschalig en effectief mogelijk is georganiseerd. De afgelopen jaren zijn de leerlingaantallen gedaald. De komende 10 jaar daalt het aantal leerlingen in ons voedingsgebied met naar verwachting 20%. In combinatie met het lerarentekort plaatst dit Achterhoek VO voor serieuze uitdagingen. Binnen de stichting werken openbaar, algemeen bijzonder, protestantschristelijk en rooms-katholiek onderwijs hartelijk samen. Achterhoek VO werkt met een in sterke mate decentrale besturingsfilosofie, waarvan alleen (tijdelijk) wordt afgeweken indien een school buiten de kaders presteert.
 
Achterhoek VO is een organisatie die zich kenmerkt door een nuchtere en mensgerichte instelling.  Leidinggevenden en medewerkers tonen een intrinsiek verlangen om in vertrouwen samen te werken. Ook vanuit regionaal perspectief is Achterhoek VO zich bewust van de kracht van samenwerking en investeert in het bouwen aan duurzame relaties met (onderwijs)organisaties en bedrijven in de regio. De samenwerking tussen bestuur en directieraad heeft geleid tot een sterk Achterhoek VO-team. De stijl van leidinggeven is resultaatgericht, organisatiegericht, verbindend en coachend. Leidinggevenden beschikken over reflectief vermogen. Medewerkers werken graag en met plezier bij de scholen van Achterhoek VO. Scholing en ontwikkeling van medewerkers staat structureel op de agenda.
 
Governance, verantwoording aan en dialoog met belanghebbenden, en verbetering van de onderwijskwaliteit staan hoog op de agenda. Kwaliteitsverbetering zien we als een proces dat om continue bestuurlijke aandacht vraagt evenals het stimuleren van een intensievere samenwerking tussen scholen, zoals bijvoorbeeld in Doetinchem en Winterswijk-Aalten.
 
Vraagstukken op het gebied van o.a. dalende leerlingaantallen, het lerarentekort, de krappe arbeidsmarkt, huisvesting en formatie bepalen de bestuurlijke agenda. Strategisch beleid vanuit de samenhang van organisatiegebieden is nodig om de beoogde resultaten te realiseren. Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie is om de balans te vinden tussen het behouden van de eigenheid van de scholen en het (nog meer) samenwerken op díe thema’s waar het nodig of van toegevoegde waarde is voor hoogwaardig voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Regelmatig wordt daarom de dialoog gevoerd over hoe we onze gezamenlijkheid verder kunnen vormgeven ten behoeve van de leerling en een rijk onderwijsaanbod in de Achterhoek.

Doel van de functie
Van het college van bestuur wordt verwacht dat het op strategisch niveau onderwijsbeleid, financieel beleid en HRM-beleid ontwikkelt en vaststelt voor de stichting. Daartoe ontwikkelt het college van bestuur de koers en positionering van Achterhoek VO en stuurt het op de implementatie hiervan. Het bestuur werkt kaderstellend en volgens een collegiaal model, onder eindverantwoord­e­lijk­heid van de voorzitter. Kernwoorden voor het college van bestuur zijn: visie, verbinden en faciliteren van directies van scholen om te verbeteren.
 
Kerntaken van het college van bestuur
 • Besturen en representeren van de stichting;
 • Faciliteren van de ontwikkeling van een onderwijsvisie en organisatiestrategie voor Achterhoek VO;
 • Motiveren van rectoren/directeuren en hen vragen zich te verantwoorden;
 • Managen van de middelen;
 • Netwerken en lobbyen in een complexe omgeving;
 • Borgen en verantwoorden van de resultaten.
 
Resultaatgebieden lid van het college van bestuur
 • Draagt zorg voor de vaststelling en uitvoering van het strategisch beleid op stichtingsniveau;
 • Draagt - met inachtneming van de met de voorzitter van het college van bestuur overeengekomen portefeuilleverdeling - zorg voor het onderwijskundig beleid, het financieel, facilitair en personeelsmanagement binnen de stichting, de profilering, positionering en vertegenwoordiging van de stichting en het integraal management van de stichting;
 • Neemt deel aan diverse overleggremia binnen en buiten de stichting;
 • Vervangt de voorzitter van het college van bestuur bij zijn afwezigheid.
 
Rol lid van het college van bestuur
Het lid van het college van bestuur fungeert als sparringpartner van de voorzitter, kan autonoom handelen binnen de genoemde resultaatgebieden en heeft nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid.
 
Profiel van het college van bestuur
Het college van bestuur beschikt over een sterke dynamiek, waarbij de voorzitter en het lid elkaar aanvullen en versterken. Complementariteit van expertise, competenties en persoonlijkheid is vereist. Er is sprake van sterke synergie en samenwerkend vermogen, waarbij vanuit de verbinding veeleisend wordt gespiegeld en gespard. De voorzitter heeft het werkveld van de externe samenwerking en profilering, en geeft leiding aan de samenwerkings- en veranderingsprocessen tussen meerdere Achterhoek VO-scholen. Het lid heeft het werkveld van de interne strategische beleidsterreinen, waarbij intensivering van de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering tussen scholen door dalende leerlingenaantallen extra aandacht behoeft. Naast het hiervoor genoemde gaat het college van bestuur met elkaar op zoek naar een verdere invulling van de portefeuilleverdeling.
 
Naast de specifieke portefeuilleverantwoordelijkheid is er sprake van een algehele en brede gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van Achterhoek VO. Beide bestuurders werken in een open en transparante sfeer, zodat adequate wederzijdse vervanging op elkaars portefeuilles mogelijk is.
 
Het college van bestuur is toegankelijk en zichtbaar in de organisatie. Het college van bestuur laat zich aanspreken en spreekt anderen aan. Met voldoende afstand weet het college van bestuur verbindingen te creëren en samenwerking te stimuleren binnen alle geledingen van de organisatie.
  
Opdracht college van bestuur
De opdracht van het college van bestuur is in talloze artikelen in wetgeving en statuten vastgelegd. Een goede samenvatting daarvan staat in de “Handreiking wat speelt een rol bij
benoemingsprocedures? - Benoemingsprocedure bestuur en toezicht voortgezet onderwijs, Onderdeel college van bestuur” en is ontleend aan de Code Goed Bestuur:
 
Besturen in het voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor:
 • De missie, de visie en de strategie van de onderwijsorganisatie, rekening houdend met haar maatschappelijke taken;
 • De realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
 • Het naleven van wet- en regelgeving;
 • Het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de organisatie, onder meer in dialoog met de omgeving en de dialoog met de collega-onderwijsorganisaties in en buiten de vereniging;
 • Het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de onderwijsorganisatie.
 
Meer specifiek is de opdracht van het bestuur vastgelegd in het strategisch beleidsplan van de stichting en de koersnotitie ‘Samen het verschil maken’, die zijn vastgesteld door het bestuur zelf en waarop de raad van toezicht via het recht op ‘voorafgaande goedkeuring’ invloed heeft.
 
Specifiek profiel lid van het college van bestuur
 • Het lid van het college van bestuur herkent zich volledig in de decentrale besturingsfilosofie en neemt deze van harte als uitgangspunt voor zijn of haar dagelijks handelen. Het lid van het college van bestuur behoudt voldoende afstand, geeft verantwoordelijkheid aan de scholen en is tegelijkertijd in de menselijke verhoudingen nabij.
 • Vanuit visie op onderwijs is het lid van het college van bestuur in staat organisatie-breed beleid (zoals onderwijskundig beleid, professionalisering en HRM, financiën, inkoop, huisvesting, ICT) en mensen met elkaar te verbinden.
 • Het lid van het college van bestuur stuurt op samenwerking en samenhang tussen de verschillende onderdelen van de organisatie en creëert een sterke mate van gemeenschap­pe­lijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Het lid van het college van bestuur is op een natuurlijke wijze de inspirator en de regisseur inzake de strategische beleidsterreinen binnen de stichting én stelt prioriteiten, intervenieert daar waar nodig, en neemt besluiten.
 • Het lid van het college van bestuur beschikt over een dynamische persoonlijkheid, is ondernemend en creatief, en durft buiten kaders te denken.

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Liefde voor onderwijsontwikkeling, onderwijsprocessen en onderwijskwaliteit;
 • Kennis van en affiniteit met bedrijfsvoering van complexe processen;
 • Ervaring met het leidinggeven aan complexe processen;
 • Bestuurlijke affiniteit.
 
Persoonlijke kwaliteiten
 • Inspirerende en toegankelijke bestuurder met bestuurlijke visie;
 • Teamwerker met strategisch inzicht;
 • In staat om in verbinding met anderen beweging te creëren;
 • Gericht op samenwerking, het creëren van vertrouwen en een sterk empathisch vermogen voor de problematiek van de professional in het onderwijs;
 • Humor en relativeringsvermogen.
 
Competenties
 • Visie ontwikkelen;
 • Strategische oordeelsvorming en sturing;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • (Extern) omgevingsbewustzijn;
 • Leiderschap;
 • Coachen en stimuleren van professionals.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitdagende functie voor een betrekkingsomvang van 1,0 fte. De startdatum is uiterlijk 1 juni 2024. Inschaling vindt plaats conform cao bestuurders funderend onderwijs.

Sollicitatieprocedure

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Miriam Valk-Koenders van BeteoR. Tel: 06 207 484 48, e-mail: miriam.koenders@beteor.nl.

Op de website www.achterhoekvo.nl vindt u meer informatie over Achterhoek VO. 
 
Procedure
Leest u in dit profiel een mooie uitdaging die bij u past, dan roepen wij u op uw cv met motivatiebrief uiterlijk 3 januari 2024 hier te uploaden via de website van BeteoR. U kunt uw brief richten aan Miriam Valk-Koenders van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via de BeteoR website binnenkomen nemen we in behandeling.

Belangrijke data
Deadline om te solliciteren: 3 januari 2024
voorbereiding selectie: 8 januari 2024
selectie: 12 januari 2024
voorselectiegesprekken: 23 januari 2024
1e ronde: 30 januari 2024
2e ronde: 8 februari 2024
assessment: 19 februari 2024


Video


Voortgezet onderwijs
Regulier / Algemeen, Dalton, Praktijkonderwijs
Samenwerking
13.976 Leerlingen
Achterhoek VO is het bestuur van zeventien scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen bieden samen alle onderwijsniveaus op vierentwintig locaties.

De scholen van Achterhoek VO kiezen zelf welk onderwijs het beste bij hun leerlingen en hun omgeving past. De ruimte en vrijheid die scholen hebben, betekent dat zij onderling verschillen. Dat is precies wat we willen.

Die ruimte en vrijheid gaat hand in hand met samenwerken. Samen zorgen we voor een compacte en krachtige ondersteuning voor alle scholen. We maken gezamenlijk beleid en helpen elkaar. Hierdoor kunnen onze medewerkers doen waar ze goed in zijn: een waardevolle bijdrage leveren aan goed onderwijs.

Adresgegevens

Holterweg 119
7000 AK Doetinchem
Gelderland, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Heb je interesse in deze vacature?

Sluitingsdatum: 26 december 2023
Solliciteer

Meer vacatures van Achterhoek VO

Bezig met zoeken van vergelijkbare vacatures...

Solliciteren