CBO Zeist

CBO Zeist

Zeist
Zeist
Basisonderwijs
Christelijk
2.000 Leerlingen
8 Locaties

Omschrijving van CBO Zeist

In Zeist is CBO de grootste aanbieder van basisonderwijs. Op dit moment hebben we circa 2000 leerlingen en werken er ca. 195 leerkrachten en onderwijsondersteuners bij ons.

CBO is een professionele lerende onderwijsorganisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur bestuurder die ondersteund wordt door twee stafmedewerkers. Verder huren we expertise in bij Dyade Onderwijsondersteuning in Utrecht. Ons toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers: mensen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en bereid zijn hier vrije tijd in te steken.

De stichting beheert 8 scholen waaronder:
Ichtus
De Hoeksteen
Oud Zandbergen
Nije Kroost
Kerckeboschschool
Beurthonk
De Wegwijzer
De Sluis

Missie

CBO Zeist staat voor Christelijk geïnspireerd, goed en eigentijds onderwijs. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om kinderen te leren over zichzelf en de wereld om hen heen. We geven hen een degelijke basis op het gebied van taal, rekenen en burgerschap mee. Zij ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden en ontdekken hun talenten. Zij vinden hun weg in het omgaan en waarderen van diversiteit en leren betrouwbaar mee te doen in onze dynamische samenleving. Samen, leven, leren vinden wij voor alle kinderen van groot belang. 

Visie

Kinderen hebben bij CBO Zeist een centrale plek bij de ontwikkeling en groei van het onderwijs. Ieder kind is welkom. Wanneer de ondersteuningsvraag van een leerling te complex is voor de school van aanmelding helpen de CBO-scholen elkaar. Lukt dit binnen CBO niet, helpen wij ouders een passende plek te vinden binnen ons samenwerkingsverband. We gaan er wel vanuit dat de ouders de christelijke identiteit en de pedagogische aanpak respecteren. Wij verwachten veel van hen en ieder kind telt en doet mee. Kinderen zelf geven aan dat onze scholen er zijn om hen te leren, te laten spelen, samen lol te maken en duidelijk te zijn in wat er kan en mag. Dat doen onze onderwijsprofessionals graag voor hen. Kinderen voeren mede de regie, leren te plannen en leren slimme keuzes te maken. Dat leren zij niet alleen in de school maar ook buiten op het plein, in het bos, in de wijk. Wij zorgen op onze scholen voor een breed aanbod om hun ontwikkeling te prikkelen en talenten te ontdekken/ontwikkelen. Voor kinderen zijn leerkrachten belangrijk. Ze moeten betrouwbaar, rechtvaardig en duidelijk zijn. Zij zorgen voor een veilige plek waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en bieden een breed scala aan leermomenten (gericht op hoofd, hart en handen). De kinderen leren op deze manier actief mee te doen binnen de school en hun toekomstige leefomgeving.

Kernwaarden

In ons onderwijs, onze keuzes en onze communicatie vinden wij verschillende kernwaarden van groot belang.

VERTROUWEN
Vertrouwen gaat over het geloof in ieders mogelijkheden. Ook al lukt het lezen nog niet, wij geloven dat het iedereen gaat lukken om te leren lezen. Dat vertrouwen in ieder kind en ieder mens zit in onze genen en wordt gevoed door onze christelijke grondhouding. Onze onderwijsprofessionals zijn betrouwbaar: Wij doen wat we beloven. Als dat door omstandigheden niet of niet meteen lukt, dan communiceren we daar op een prettige wijze over en nemen daar betrokkenen in mee. Dat vraagt om intensief contact met kinderen, ouders en partners.

RESPECT
Respect gaat over het zorgvuldig omgaan met elkaar en wat ons gegeven is. Dat geldt voor alles in onze omgeving: mensen, dieren, planten en spullen. Dit denken bepaalt hoe we omgaan met ons eigen lichaam, met elkaar, met de natuur, met grondstoffen, de materialen die we gebruiken, enz.

POSITIEF
Wij gunnen het kinderen en onderwijsprofessionals dat ze met een positief gevoel onze scholen in- en weer uitgaan. Positiviteit uit zich bij ons in de waarderende grondhouding van onderwijsprofessionals: we kijken vooral naar wat goed gaat en van daaruit kijken we wat er nog nodig is/ontwikkeld kan worden. We denken in kansen en mogelijkheden en schetsen een positief toekomstperspectief.

BETROKKEN
We zijn betrokken op elkaar en hechten waarde aan relaties. Iedereen mag er zijn en iedereen is waardevol. Iedereen verdient een plek en een aanbod dat is afgestemd op zijn/haar behoefte. Iedereen mag aangeven waar hulp of ondersteuning nodig is en mag erop rekenen dat die binnen de redelijke grenzen geboden wordt. We proactief en gedreven om goed onderwijs te realiseren.

SAMEN
Samen kunnen en weten we meer dan alleen. Dat geldt voor leerlingen en onderwijsprofessionals. Dat willen we kinderen meegeven en leven we voor.


Onze leidende principes

Vanuit onze kernwaarden komen we tot leidende principes. Deze zijn gericht op ons zichtbare en merkbare gedrag. Leidende principes zijn herkenbaar in onze processen, in de keuzes die we maken.

Hierover verantwoorden wij ons naar elkaar en onze partners. Op onze leidende principes zijn wij aanspreekbaar. In onze kwaliteitszorg vertalen we deze principes naar merkbaar en zichtbaar gedrag waar we op kunnen reflecteren en dat we tijdens audits en of visitaties kunnen objectiveren.

  1. We werken vanuit een Christelijke geïnspireerde grondhouding
  2. We zijn samen verantwoordelijk (professionals, kinderen, ouders en externen)
  3. Onderwijsprofessionals doen ertoe
  4. We leren en werken in een stimulerende en veilige omgeving
  5. Kinderen voelen zich gehoord en hun mening doet ertoe

Bijzonderheden

Netwerken: kennis delen en samenwerken

Binnen CBO Zeist hebben we netwerken, die structureel bezig zijn met het delen van kennis en bijdragen aan de inhoudelijke kennis van alle onderwijsprofessionals. De netwerken versterken de beleidsvorming van CBO Zeist.

Het betreffen de volgende netwerken:
- netwerk IB (Interne begeleiding)
- netwerk ICT (Informatie- en communicatietechnologie)
- netwerk Preventie
- netwerk Kanjercoördinatoren
- netwerk IVP (Interne Vertrouwenspersonen)
- AVG-team (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- netwerk Begaafdheid

Buiten de netwerken om zien we dat de scholen elkaar op onderdelen weten te vinden en er mooie samenwerkingen ontstaan.

Onze scholen

Meer scholen tonen

Adresgegevens

Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist
Utrecht, Nederland
Bereken woon-werk afstand

Vacatures van CBO Zeist

{"total":3,"sectoren":{"1":3},"vakken":{"102":3,"-1":0},"geplaatstDoor":{"1":0,"2":3},"beschikbaarheid":{"2":1,"1":0,"-1":0},"dienstverband":{"-1":3},"zijInstroom":{"1":0,"2":3,"-1":0},"onderwijsTypen":{"1":2,"-1":1},"bevoegdHeden":{"-1":3},"buitenland":{"1":0},"geplaatstOp":{"1":0,"3":0,"7":0,"30":3},"functieSoorten":{"1":3},"provincies":{"8":2}}
3 onderwijsvacatures
22 dagen geleden
Basisonderwijs PO
zsm
Fulltime 1,0 fte
29 dagen geleden
Basisonderwijs PO
zsm
Parttime of fulltime 0,6-1,0 fte
SLUIT BINNENKORT
SLUIT BINNENKORT
29 dagen geleden
Basisonderwijs PO
zsm
Parttime of fulltime 1,0 fte