Vacatures bij Laurens Lyceum

Over Laurens Lyceum

Liever Laurens! Meer dan Onderwijs

Het Laurens Lyceum; wie we zijn, waar we voor staan, waar we voor gaan en waarom.


Wie we zijn
Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. Met het flexmodel als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie, in samenwerking met alle betrokkenen: leerlingen, school en ouders. Het Laurens Lyceum begeleidt leerlingen richting een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma. De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken.

Waar we voor staan
De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt.
Het Laurens Lyceum werkt met het flexmodel, omdat dit model iedere leerling zeer veel mogelijkheden biedt om zich te ontplooien; de dagindeling op basis van het flexrooster stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren en het flexmodel biedt de flexibiliteit om blijvend te innoveren.
Het Laurens Lyceum staat voor de zienswijze dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat aansluit bij de behoeftes van die leerling. We werken vanuit de gedachte dat we de onderlinge verbondenheid versterken als ieders kwaliteit wordt erkend en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen, de school en alle medewerkers. Het leren van en met elkaar dient als uitgangspunt voor de omgangsvormen en organisatievormen binnen onze school en alle aan het Laurens Lyceum verbonden personen.

Bestuursvorm en schoolleiding
Het Laurens Lyceum heeft een eigen bestuur, de Stichting Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, met de rector als uitvoerend bestuurder.
De schoolleiding bestaat naast de kerndirectie uit drie teamleiders, ieder met een eigen aan te sturen team docenten en beleidsterreinen. Het hoofd bedrijfsvoering stuurt het OOP aan. De schoolleiding wordt ondersteund door een adviseur in de vorm van een hoofd kwaliteitszorg/examensecretaris.
Daarnaast worden de teamleiders ondersteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij stemmen alle activiteiten binnen een leerlaag op elkaar af en zijn de sparringpartner van de mentoren. Deze structuur werkt goed en is ingezet vanwege de groei van de school.

Gezicht van de school
Het Laurens Lyceum is een katholieke school voor havo, vwo en gymnasium. Dekatholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren. De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt.

Flexrooster
Centraal in de organisatie staat het Flexrooster. Middels het flexrooster creëert het Laurens Lyceum een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staan. De leerling heeft binnen het Flexrooster keuzes om het eigen onderwijs mede aan te sturen. Een leerling ontwikkelt binnen dit systeem ook vakoverstijgende, executieve vaardigheden. Hierdoor wordt de leerling goed voorbereid op zijn toekomst en vormt zich een beeld van de eigen gewenste rol in de samenleving.
De sfeer is informeel, open en collegiaal. Het Laurens Lyceum heeft een goede naam in de regio opgebouwd en is door de invoering van het Flexrooster een bijzonder gewilde school geworden voor leerlingen en hun ouders. Dit heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de laatste drie jaar. Momenteel verzorgen 96 collega’s (OP en OOP) het onderwijs voor ongeveer 955 leerlingen. Vanwege de groei is een uitbreiding van het gebouw aan de orde. Ruimte geven aan leerlingen en medewerkers is een van de verworvenheden van het Laurens Lyceum.
 
Recente ontwikkelingen
De school werkt vanuit het gedachtegoed van het flexmodel. Het flexrooster is opgebouwd uit lesblokken van 80 minuten, aangevuld met HWK (huiswerkklas) en SWT (studiewerktijd). Dit schooljaar zijn we gestart met Chromebooks in de brugklas evanuit het principe van blended learning. Het realiseren van vakgebonden en vakoverstijgende opdrachten, onderwijs dat loskomt van leslokaal en lesrooster, neemt hiermee een vlucht. 

Vacatures

Op dit moment heeft de school geen vacatures geplaatst.

Ontvang de vacaures per e-mail  Schrijf je GRATIS in en ontvang de vacatures in je mailbox.

Solliciteren


Meer informatie

U kunt Laurens Lyceum  ook bezoeken op http://www.laurenslyceum.nl.