Raad van Toezicht Vacatures

Op zoek naar Raad van Toezicht vacatures? Bekijk de meeste Raad van Toezicht vacatures op MeesterBaan

 • Resultaten filteren op

 • Onderwijssector
 • Functiecategorie
 • Geplaatst door
 • Beschikbaarheid
  • Dienstverband
  • Zij instroom
   • Type onderwijs
   • Gewenste opleiding
   • Buitenland

    U heeft gezocht op:

    Lid Raad van Toezicht

    -
    Vaassen
    • Basisonderwijs
    • vandaag geplaatst

    Stichting ProCon zoekt
    Lid voor de Raad van Toezicht (M/V)
     
    Stichting ProCon is het bevoegd gezag van vijf scholen voor christelijk primair onderwijs in Epe en Vaassen. Bijna 900 leerlingen bezoeken onze scholen. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
    De vacature betreft het lid dat wordt voorgedragen door de GMR.
     
    Wij zoeken een ervaren lid voor de Raad van Toezicht met kennis van het (primair) onderwijs en de vigerende regelingen, bij voorkeur afkomstig uit de regio Noordoost-Veluwe. U heeft een juridische of HRM achtergrond. Een uitgebreide profielschets vindt u op onze website: www.stichtingprocon.nl. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.
     
    Informatie over de vacature kunt u inwinnen bij de voorzitter van de Raad,
    de heer drs. Wim Bouwstra (tel. 06 12816482) of bij de voorzitter van de GMR,
    de heer Erwin Zweers (tel. 06 30988723).
     
    Uw sollicitatie stuurt u vóór 25 maart a.s. per e-mail t.a.v. mevrouw Marianne Jong (managementassistent) naar: vacatures@stichting-procon.nl.
     
     

    lid raad van toezicht

    -
    Puttershoek
    • Basisonderwijs
    • 10 uur
    • 3 dagen oud
    • 01-08-2021

    lid raad van toezicht
    School:Stichting de Hoeksche School
    Contactpersoon:Mevr. A. van der Linden, medewerker personeelszaken
    Telefoonnummer:078-6295999
    Sector:PO & VO ( Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs)
    fte:0,01 - 0,10
    Uren:10
    Onderwijsvorm:basis onderwijs, voortgezet onderwijs
    Dienstverband:in overleg
    Aanvangsdatum:01-08-2021
    Extra informatie zie :https://www.roozz.nl/vacatures/lid-raad-van-toezicht-stichting-de-hoeksche-school
    Stichting De Hoeksche School is verantwoordelijk voor 20 scholen voor openbaar primair onderwijs en 2 scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

    Voorzitter raad van toezicht

    -
    Hoorn
    • Basisonderwijs
    • 7 dagen oud

    Organisatie
    Stichting Penta is een organisatie voor christelijk basisonderwijs in Hoorn en omgeving. Dit doen wij op een oecumenische, protestants-christelijke en rooms-katholieke grondslag. De scholen binnen stichting Penta zijn divers met betrekking tot de vormgeving en eigen invulling van de identiteit, pedagogische en didactische benadering. Wat hen bindt, zijn de gezamenlijke waarden vanuit de christelijke basis.
     
    Kernwaarden zijn bij Penta: ontwikkelen, verwonderen, inspireren en ontmoeten.
     
    Met ontzettend veel plezier, kundigheid en enthousiasme verzorgt stichting Penta al jaren basisonderwijs in Hoorn en omstreken. Wij doen daarbij ons uiterste best om - binnen onze mogelijkheden - ieder kind het best passende onderwijs te bieden. Wij streven ernaar om tot één van de meest innovatieve schoolbesturen van Nederland te behoren. 
    Ons doel is helder: het faciliteren van creatief, innovatief en kwalitatief goed onderwijs, waarin Emma centraal staat. Emma is 4, 7 of 11 jaar oud. Emma is ook Maarten, Lucy, Youssef of Manon. Emma is ieder kind op iedere Penta-school.
    Emma is uniek en talentvol. Bij al onze scholen krijgt zij onderwijs dat aansluit op haar talenten en dat een goede voorbereiding biedt op het leven en werken in de 21ste eeuw.
    Missie en Visie
    Onze missie luidt: stichting Penta stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel het doen geven en bevorderen van onderwijs op oecumenische, protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen voor basisonderwijs vanuit haar religieuze en dus bijzondere identiteit.
    Deze identiteit uit zich met name in de omgang met elkaar, waarbij respect, zorg, aandacht en verantwoordelijkheidsbesef belangrijk zijn. De stichting streeft ernaar om leerlingen een veilige en gestructureerde omgeving te bieden met duidelijke regels, waarbinnen zij zich maximaal kunnen ontplooien en ontwikkelen.
    Uit de missie blijkt de kern van de maatschappelijke opdracht zoals stichting Penta die ziet:
    het verzorgen van goed onderwijs, waarin het kind centraal staat. Daarnaast is het ‘samen leren leven en leren’, waarbij we van maatschappelijke meerwaarde zijn voor onze directe omgeving een leidend principe.
    De visie van stichting Penta is erop gericht alle betrokkenen, leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en management te laten floreren. In de visie van stichting Penta staan professionals centraal. Onder het motto: ‘De regie ligt bij jezelf’ wordt de verantwoordelijkheid daar neergelegd waar deze thuis hoort. Niet alleen krijgen scholen – binnen de gezamenlijke kaders- de ruimte zelf beleid uit te stippelen, ook personeelsleden en leerlingen worden uitgedaagd om in beweging te blijven en verantwoordelijkheid te nemen.
    Raad van toezicht
    De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur (is de bestuurder) en op de gang van zaken binnen de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Hierbij heeft de raad van toezicht oog voor de belangen van stichting Penta en haar scholen en voor de maatschappelijke legitimatie van de stichting.
     
    De raad van toezicht bestaat uit vijf personen en vergadert zevenmaal per jaar, waarvan tweemaal gezamenlijk met de (P)GMR. De commissies (financiën, remuneratie en onderwijs) van de raad van toezicht komen meerdere malen per jaar bij elkaar en fungeren mede als klankbord voor de bestuurder. De raad van toezicht heeft als eerste taak het controleren van en toezien op het beleid van de stichting en bestuurder. De RvT adviseert gevraagd en ongevraagd het college van bestuur. De raad van toezicht vervult tevens de werkgeversrol richting de bestuurder.
     
    Ook een nieuw lid moet bereid en in staat zijn om te handelen volgens de code ‘Good Governance’ in het primair onderwijs.
     
    Een introductieprogramma voor nieuwe leden van de raad van toezicht komt beschikbaar.
     

    Lid raad van toezicht

    -
    Huizen
    • Voortgezet onderwijs
    • 10 dagen oud
    • 1-8-2021

    De Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs, het Erfgooiers College te Huizen, zoekt vanwege periodieke aftreding een
     
    lid van de raad van toezicht (m/v)
     
    die een bijdrage wil leveren aan het toezicht. De raad van toezicht bestaat uit zes leden waarvan er één aftredend is.

    Een toezichthouder draagt door kennis en ervaring, samen met de andere leden van de raad, bij tot een behoorlijk toezicht op het bestuur van de Stichting. Het functioneren van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en het functioneren vanuit een onafhankelijke opstelling. Uiteraard betekent dit dat een toezichthouder bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.