Master Leren en Innoveren

Met deze opleiding kun je aanspraak maken op de lerarenbeurs.

Organisatie
Share |

Organisatie
Interactum
Plaats
Utrecht
Beschrijving

Over Interactum

De masteropleiding Leren en Innoveren is ontwikkeld door Interactum , een educatieve federatie. Een educatieve federatie is een samenwerkingsverband tussen pabo’s, dit zijn educatieve hogescholen. De volgende hogescholen zijn betrokken: Marnix Academie, Hogeschool IPABO, Katholieke Pabo Zwolle, Iselinge Hogeschool en Pedagogische Hogeschool de Kempel. Daarnaast is er voor deze master een samenwerkingsverband gesloten met het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) in Driebergen. De uitvoering van de master vindt plaats op de Marnix Academie te Utrecht.  

De hogescholen binnen Interactum werken op een aantal gebieden nauw samen bijvoorbeeld op het gebied van lectoraten, internationalisering, kwaliteitszorg, onderwijsvernieuwing en ict.  Kijkt u bij docenten voor een overzicht van betrokken medewerkers.

Opleiding

Opleiding
Master Leren en Innoveren
Omschrijving

Kwaliteit onderwijs
Met het volgen van de Master Leren en Innoveren ontwikkelt u de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om een veranderings- en innovatieproces in uw school te starten en te begeleiden. Het invoeren van vernieuwingen en kwaliteit in het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraren. Het is tijd om te investeren in de verdere professionalisering van leraren.

  “Ik ben heel enthousiast over de inhoud van de opleiding en vind dat de meeste docenten inspirerend lesgeven.” 

De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om excellente leerkrachten (talentvolle, ambitieuze leraren) verder te professionaliseren. Zij vervullen als ‘teacher leaders’ in hun eigen schoolorganisatie de voortrekkersrol als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Deze vernieuwingen kunnen op elk niveau plaatsvinden: in de eigen klas, op afdelings- of organisatieniveau. De afgestudeerde master leraar werkt als een soort projectmanager in de school. Hij brengt vernieuwingen en verbeteringen aan op basis van data uit de eigen organisatie, deze data zijn gevonden door onderzoek. Dit alles in overleg met de directie en in samenwerking met collega’s. Lees verder bij carrière over toekomstperspectief na de master. 

Programma opleiding
In de masteropleiding Leren en Innoveren staan drie programmalijnen centraal:
• leren en innoveren;
• onderzoek als innovatiestrategie;
• professionele identiteit.
Lees meer bij lesprogramma over de inhoud van de lijnen.

Eigen praktijk onderzoek
In het programma van de Master Leren en Innoveren neemt onderzoek een centrale plaats in. De beroepspraktijk is onderwerp van onderzoek en is het uitgangspunt voor innovatie.

Tijdens het behalen van de hbo master is de student constant bezig naar de eigen praktijk te kijken. Een groot deel van de opleiding is onderzoek doen naar aanleiding van een praktijkvraag uit de eigen school. Aan het begin van de opleiding moet de student aangeven wat de ontwikkelingen in de school zijn en waar hij zich mee bezig wil houden in de toekomst. Dit wordt vastgelegd in een position paper en een tripartiete overeenkomst. Het eindproduct van de master is een masterthesis. De masterthesis gaat over een verandering in de eigen school van de student.

Werkwijze
Leren en Innoveren sluit aan op de dagelijkse praktijk in de klas en in de school. Vanuit de school komen vragen; vanuit de opleiding neemt de student inzichten en ideeën mee terug naar de school. Onderzoek op de eigen werkplek vormt het begin van vernieuwingen in de school. De Master Leren en Innoveren is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. Tijdens de opleiding werkt de student met vragen, dilemma’s en cases uit de eigen werkpraktijk gebaseerd op onderwijsvernieuwing. Met medestudenten vormt de student een professionele leergemeenschap. Er zijn hoorcolleges en werkcolleges, leergroepen en er zijn individuele tutorgesprekken. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands.

Afronding
De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Afgestudeerde studenten ontvangen de titel Master Leren en Innoveren. De MLI is een educatieve master, dit wil zeggen een master gericht op de sector onderwijs. Het is een hbo master en dat betekent dat je in een organi