Financiën VO

Organisatie
Share |

Organisatie
AOb Scholing
Plaats
Utrecht
Beschrijving

AOB Scholing verzorgt cursussen, begeleiding en coaching voor PO, VO en MBO/HBO. Theoretisch onderbouwd én praktijkgericht. Van cursussen over alle aspecten van medezeggenschap tot trainingen voor leerkrachten en maatwerk.

Opleiding

Opleiding
Financiën VO
Omschrijving
In deze cursus vergroot je je kennis over begrotingen en het beoordelen van de financiële positie van je eigen onderwijsinstelling. Met deze financiële kennis ben je beter in staat het financieel jaarverslag, de tussentijdse rapportages en de (meerjaren)begroting
van een schoolorganisatie te beoordelen. Deze documenten zijn de inhoudelijke pijlers onder het beleid van de school. Zo kun je als mr-lid het financiële beleid van een school nauwgezet volgen en hierover kundig advies geven.  

 

Cursusinhoud:

1. administratieve begrippen zoals balans, exploitatie, activa, passiva, reserves, voorzieningen en vermogen.

2. De Planning & Controlcyclus: We behandelen de planning en controlcyclus met de onderdelen (meerjaren-) begroting, jaarbegroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening.

3. Jaarrekeninganalyse (praktijkcase): We beoordelen de financiële positie van een schoolbestuur op basis van een financieel jaarverslag.

4. Het analyseren van een (meerjaren)begroting: naast de opzet en inhoud van zowel de meerjarenbegroting als de jaarbegroting nemen we een voorbeeldbegroting van een schoolorganisatie onder de loep. Daarin komen de volgende onderdelen aan de orde: bekostiging
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) in relatie tot de personele lasten, investeren en afschrijven en het beleid t.a.v. de reserves en voorzieningen.

 

Neem een begroting en de laatste jaarrekening van je eigen school mee! Meer info lees je

hier
.