Beelddenken in de praktijk DIAGNOSTICEREN

Organisatie
Share |

Organisatie
Instituut Kind in Beeld
Plaats
Winkel
Beschrijving

Instituut Kind in Beeld verzorgt lezingen, studiedagen, workshops en opleidingen rondom het visueel leren, oftewel beelddenken, onder de bedrijfsnamen: Beelddenken in de praktijk, Beelddenken in bedrijf en Beelddenken Leren Leren.

Opleiding

Opleiding
Beelddenken in de praktijk DIAGNOSTICEREN
Omschrijving

Beelddenken DIAGNOSTICEREN.

De vervolgopleiding ‘DIAGNOSTICEREN’ is bedoeld voor leerkrachten, Intern Begeleiders, Remedial Teachers, orthopedagogen en andere onderwijsbegeleiders, die bekend zijn met het afnemen van didactische toetsen en het begeleiden van (zorg)leerlingen. Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding, is het volgen vooraf van de studiedag ‘SIGNALEREN' vereist. Middels een CV-screening wordt gekeken of er voldoende basis is om mee te doen aan deze vervolgopleiding.

Doelstelling
De opleiding ‘DIAGNOSTICEREN’ leidt op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek. Het onderzoek geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel. De opleiding bestaat uit twee aaneengesloten dagen en een afsluitende theorie examendag met daarnaast een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een aantal onderzoeken bij verschillende leeftijdsgroepen. Naast theoretische kaders wordt gebruik gemaakt van casuïstiek en praktische oefeningen. Het met goed gevolg afleggen van het theorie en praktijkexamen geeft recht op het certificaat DIAGNOSTICEREN. Om voor certificering in aanmerking te komen, geldt een aanwezigheidsplicht en een voldoende resultaat van het theorie en praktijkexamen.

Aansluiting als EXPERT
Indien u tevens de studiedagen DIDACTIEK en SIGNALEREN heeft gevolgd, komt u in aanmerking voor vermelding als `EXPERT Professional` op deze site, voor de resterende duur van het lopende licentiejaar. Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van deze licentie voor het daarop volgende schooljaar is optioneel en geschiedt door betaling van 175,- euro (voor 15 juli) en het bijwonen van de bijbehorende jaarlijkse licentiedag die in september gehouden wordt. De licentiedag is gericht op verdieping en netwerken met mede-licentiehouders.

Inhoud opleiding DIAGNOSTICEREN:

Wereldspel Onderzoek
Interpretatie van het Wereldspel betreffende beelddenken/taaldenken
Het herkennen van cognitieve niveau's
Het herkennen van sociaal-emotionele aspecten (persoonlijkheidskenmerken).
Achtergronden, historie en theorie van het Wereldspel.
Praktijkvoorbeelden aan de hand van meerdere casussen.


Pedagogisch/Didactisch Onderzoek
Het afnemen van pedagogisch/didactische toetsen voor Kleuters, PO en VO op het gebied van o.a: lezen (fonologisch en lexicaal), rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, geheugen (auditief, visueel en kinestethisch), leerstijlen, cognitie, ruimtelijk inzicht, schrijven en oog-volgbeweging. Deze gegevens behoren bij het Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek dat afgenomen wordt bij jeugd.

Verslag
Het leren vastleggen van de gegevens in een compleet universeel verslag voor ouders/school.
Het geven van gerichte adviezen, handreikingen en evt. doorverwijzingsadvies.

Achtergrond en theorie
Inzicht in de kenmerken van beelddenken in relatie tot leer- en gedragsproblemen zoals: faalangst, dyslexie, ADHD, Autisme, Hoogbegaafdheid etc.