Vacature Directeur Carolus Borromeus college (54) in Helmond

Onderwijs

Over OMO SG Helmond - Carolus Borromeus College

Naam school
OMO SG Helmond - Carolus Borromeus College
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Helmond
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving
Algemeen
Het Carolus Borromeus College is een katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo. Het Carolus is sinds kort gevestigd in een prachtig nieuw gebouw aan de rand van Helmond. Voorzien van een ruim atrium, vier inpandige gymzalen en uitstekend ingerichte vaklokalen biedt het ruimte aan ± 1.300 leerlingen en ± 150 medewerkers.

Het Carolus Borromeus College wil onderwijs bieden van hoge kwaliteit, zodat de leerlingen optimaal zijn voorbereid op vervolgstudies en een plaats in de samenleving kunnen vinden die bij hun capaciteiten en persoonlijkheid past. Het spreekt vanzelf dat hierbij een goede samenwerking tussen de medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders een belangrijke rol speelt.

In de sturingsfilosofie die op het Carolus Borromeus College gehanteerd wordt, spelen de steeds meer zelfverantwoordelijke teams een grote rol: zij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de actieve rol van leerlingen in alle jaarlagen en afdelingen en het didactisch model dat daarbij gehanteerd wordt: van geleid naar begeleid naar zelfstandig leren.

Speerpunten van het Carolus zijn gymnasium, XL-leren, VTO, Internationalisering, IBC, 3D-design en mavo-plus.
 
Bijzonderheden
Het Carolus Borromeus College maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vacature

Functietitel
Directeur Carolus Borromeus college (54) 
Plaatsingsdatum
4-1-2019
FTE
1
Omschrijving
DIRECTEUR CAROLUS BORROMEUS COLLEGE

1.1. Kenmerken OMO Scholengroep Helmond
Het Carolus Borromeus College is een onderdeel van de OMO Scholengroep Helmond (OSGH) en valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De OSH is een scholengroep met een katholieke grondslag voor het voortgezet onderwijs in Helmond, waar praktijkonderwijs tot gymnasium aangeboden wordt. Op elk van deze niveaus levert betrokken personeel een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Doel is dat elk kind zijn/haar school verlaat met een diploma, startkwalificatie of baan. OSGH werkt hierbij actief samen met diverse partners, waaronder vanzelfsprekend ouders, basisscholen en vervolgonderwijs. Maar ook met de gemeente, met Jeugdzorg en met het bedrijfsleven. Elke school staat midden in de maatschappij.

De scholengroep bestaat uit vier scholen:
• Dr.-Knippenbergcollege: vmbo-t – havo – vwo
• Carolus Borromeus College: vmbo-t – havo – atheneum – gymnasium
• Vakcollege Helmond: vmbo-basis – vmbo-kader
• Praktijkschool Helmond: praktijkonderwijs

Daarnaast is er een kleine, servicegerichte staf op het gebied van kwaliteit & onderwijs, huisvesting, financiën, personeels- en leerlingzaken en ICT.

1.2. Kenmerken Carolus Borromeus College
Het Carolus Borromeus College is een school voor mavo-plus, havo, atheneum en gymnasium met zorg voor leerlingen en waar plaats is voor individuele talentontplooiing. Het Carolus Borromeus College telt momenteel 1575 leerlingen en is gesitueerd aan de rand van de wijk Brandevoort in Helmond.

Het Carolus Borromeus College heeft een aantal duidelijke profileringen:
XL-leren
International Business College (IBC)
Mavo-plus
Internationalisering + VTO
Gymnasium
3D-design
Xs-klas (hoogbegaafde leerlingen)

1.3 Onderwijs
Het onderwijs aan het Carolus Borromeus College is gestoeld op de uitgangspunten zoals die genoemd zijn in het schoolplan van de OSGH. Deze uitgangspunten zijn tevens de grondslag waarop onderwijskundige veranderingen vorm krijgen. In de sturingsfilosofie die op het Carolus Borromeus College gehanteerd wordt, spelen de steeds meer zelfverantwoordelijke teams een grote rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van de actieve rol van leerlingen in alle jaarlagen en afdelingen en het didactisch model dat daarbij gehanteerd wordt: van geleid naar begeleid naar zelfstandig leren. De uitgangspunten bij het schoolplan zijn de volgende:
• Goed onderwijs, een goed mens zijn en goed leven
• Leren van en met elkaar
• 21e-eeuwse vaardigheden
• Ontwikkeling van leerling tot wereldburger
• Digitale geletterdheid
• Durf verschil te maken

2. Beleid en uitgangspunten komende periode
De OMO Scholengroep Helmond is de afgelopen jaren ‘gegroeid’. Niet letterlijk in leerlingenaantallen, maar qua visie, kwaliteit en uitstraling. Een ontwikkeling die mogelijk gemaakt is doordat de afdelingsleiders, met de personeelsleden, voldoende ruimte kregen om onderwijs zelf, op maat, voor hun eigen doelgroep van leerlingen, vorm te geven.
Alle afdelingen van de OSGH werken vanuit de gedeelde visie, het basisarrangement: het schoolplan. De teams en secties hebben de afgelopen jaren een inhoudelijke groei doorgemaakt, waardoor zij in staat waren hun eigen kleur te geven aan dit gemeenschappelijke kader. Een ontwikkeling die het eigenaarschap en de professionalisering op de OSGH heeft bevorderd, zoals we terugzien in de kwaliteit van de sectie- en teamplannen, de toepassing van RTTI bij toetsen en het arrangeren van digitaal rijk onderwijs.
Veel scholing en kwaliteitsrijke afdelingsplannen hebben de school ook op ieder niveau doen groeien. Ook het Carolus Borromeus College (CBC) is in ontwikkeling. De school is zichtbaar in de omgeving, sluit aan bij verschillende onderwijskundige vernieuwingen (digitalisering, mediawijsheid, Brainportschool, internationalisering) en participeert in veel netwerken en regionale overlegsituaties.
Inmiddels zijn deze vernieuwingen opgestart en dienen geëvalueerd en geborgd te worden.

3. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De directeur Carolus Borromeus College stuurt de vier afdelingsleiders aan, die verantwoordelijk zijn voor de onderwijskundige ontwikkelingen en het personeelsbeleid van hun teams, en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen. Daarnaast is de directeur zelf leidinggevende van de gehele afdeling OOP en voert met hen ook eerder genoemde gesprekken.

De directeur heeft als lid van de kerndirectie een aantal locatie overstijgende kerntaken en portefeuilles.

De directeur draagt zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces in onderwijskundig inhoudelijk en didactisch opzicht vorm wordt gegeven in de school, geeft richting aan de profilering van de school, bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school en stuurt de wijze van inrichting van de school voor wat betreft organisatie en management.

Hij behartigt de belangen en vertegenwoordigt de school binnen de onderwijsinstelling naar de deel-MR, de vertegenwoordiging op de school van personeel, ouders en leerlingen.

Verder neemt de directeur beslissingen bij het opstellen van de meerjaren beleids- en bedrijfsplannen, de vaststelling van het schoolbeleid waarbij de keuzefactoren niet altijd bepaald zijn en bij het uitbrengen van strategische (beleids)adviezen

4. Persoonlijkheidsschets

Vanuit het hierboven beschreven profiel zoekt het Carolus een enthousiaste, verbindende en ondernemende directeur, die beschikt over gedegen kennis van (voortgezet) onderwijs. De directeur creëert een stabiele omgeving voor de medewerkers en weet hen te motiveren om de visie uit te werken, uit te dragen en te integreren. De directeur respecteert daarbij doelen en lijnen die reeds zijn uitgezet. De directeur geeft richting aan de continuïteit van het schoolplan OSGH en weet de ingezette onderwijskundige lijn te waarborgen volgens de PDCA cyclus.

De directeur weet zich in korte tijd te verbinden aan de medewerkers, stimuleert en inspireert mensen en zet aan tot reflectie. Hij herkent en erkent de kwaliteiten van zijn medewerkers en weet deze effectief in te zetten. De directeur combineert eerlijkheid, transparantie, duidelijkheid en professionaliteit. Hij beschikt over een goed vermogen tot zelfreflectie en relativerend vermogen en laat daarin voorbeeldgedrag zien. De directeur is empathisch, standvastig en durft knopen door te hakken.

De directeur is het boegbeeld van de school, met een goede balans tussen een interne gerichtheid en een externe netwerkgerichtheid. De directeur draagt er aantoonbaar aan bij dat de randvoorwaarden voldoende aanwezig zijn om de onderwijskwaliteit te waarborgen.


5. Kennis, ervaring en beroepshouding
• De kandidaat heeft bewezen ervaring met leidinggeven in het (voortgezet) onderwijs;
• De kandidaat is vaardig in het aansturen van professionals;
• De kandidaat is enthousiast en inspirerend voor het personeel en leerlingen;
• De kandidaat is zichtbaar in de school, met name voor de leerlingen;
• De kandidaat is besluitvaardig en weet van aanpakken;
• De kandidaat weet het huidige ingezette beleid te continueren en heeft hierbij aandacht voor het evalueren en het borgen;
• De kandidaat beschikt over gedegen financiële kennis binnen de context van de school;
• De kandidaat is ‘maatschappelijk ondernemer’ en geeft vorm en inhoud aan dit ondernemerschap;
• De kandidaat heeft ervaring met het doorvoeren van veranderingen op alle aspecten uit het onderwijs;
• De kandidaat heeft academisch werk- en denkniveau.

6. Competenties kandidaat
Vermogen tot het leidinggeven aan veranderingsprocessen
Zorgt voor draagvlak en kwaliteit van veranderingen door anderen effectief bij het probleem en de oplossing ervan te betrekken. Heeft oog voor problemen bij de implementatie en verhelpt die effectief.
Vermogen tot visieontwikkeling op onderwijs, personeel en organisatie
Verschaft zich breder of dieper inzicht in problemen of situaties door deze in een meer omvattend kader te plaatsen of door verbanden te leggen met andere informatie (conceptueel denken). Ontwerpt en formuleert een visie op onderwijsontwikkeling, personeel en organisatie, betrekt medewerkers effectief bij de visieontwikkeling en houdt deze visie up-to-date. Inspireert op een wijze die resultaten van medewerkers positief beïnvloedt en leidt tot draagvlak voor organisatiedoelen en -veranderingen.
Vermogen tot beleidsontwikkeling en –uitvoering
Bewaakt de realisatie van beleid en wijzigt (waar nodig) de planning of afspraken rond te behalen resultaten. Zorgt voor de integratie van de beleidsonderdelen (onderwijs, financiën, personeel, facilitaire zaken). Zorgt voor een systematische en regelmatige evaluatie en bijstelling van beleid op basis van de beleidscyclus (plannen, uitvoeren, evalueren, verbeteren). Analyseert de evaluaties en bepaalt welke factoren moeten worden beïnvloed om een verbetering tot stand te brengen.

7. Verdere informatie en procedure
Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 14 volgens de cao OMO.
Uw brief en cv kunt u uploaden via het OMO-portaal.
Meer informatie via Mevr. I. Verheijden (0492-792000 of 0492-792079). Uw reactie dient uiterlijk 28 januari 2019 in ons bezit te zijn.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.