Vacature Voorzitter College van Bestuur in Utrecht

Onderwijs

Over MBO Utrecht

Naam school
MBO Utrecht
Contactpersoon
Dienst P&O
Plaats
Utrecht
Denominatie
Interconfessioneel
Type onderwijs
Regulier
Sector
Middelbaar beroepsonderwijs
Beschrijving
MBO Utrecht is een kleinschalige organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht en omgeving. We bieden zo’n 75 verschillende opleidingen. Ons accent ligt op de hoogste niveaus van het mbo, met name in de zakelijke dienstverlening, leisure & entertainment, techniek en zorg. Onze hoogwaardige beroepsopleidingen sluiten aan op het vervolgonderwijs, de processen in het maatschappelijk verkeer en bedrijfsprocessen. Hiermee spelen we in op de snel veranderende arbeidsvraag naar hoger geschoolde mbo-ers. Het grootste deel van de studenten volgt een BOL-opleiding (90%).

In ons onderwijs staat de student centraal. We geven onze studenten meer dan een opleiding. We bieden ze een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Bij ons vinden studenten een inspirerende en levendige leer- en werkomgeving waar ze zich snel thuis voelen. Als zelfstandige organisatie bieden wij een kleinschaligheid die de betrokkenheid en verbondenheid bevordert. Daardoor komen ieders persoonlijke kwaliteiten optimaal tot ontwikkeling. Vanuit onze wortels in het interconfessionele
onderwijs staan wij open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen en hechten wij aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid. Ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap staan bij ons nadrukkelijk op de agenda.

De kernwaarden die ons waardevol en onderscheidend maken voor studenten, medewerkers en andere doelgroepen zijn persoonlijk, ondernemend en ambitieus.
MBO Utrecht is kleinschalig georganiseerd. In 13 Academies worden opleidingen aangeboden aan 4.500 studenten. We bieden onderwijs op vier MBO niveaus.
Bijzonderheden
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Vacature

Functietitel
Voorzitter College van Bestuur 
Plaatsingsdatum
9-10-2018
Met ingang van
1 februari 2019
Soort vacature
Fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
1,0 fte
Omschrijving
MBO Utrecht is op zoek naar een verbindend en ondernemend bestuurder met executieve kracht voor de positie van
Voorzitter College van Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden
Het College van Bestuur bestuurt de stichting conform de statuten en het bestuursreglement. Het College van Bestuur bestuurt MBO Utrecht met alle taken en bevoegdheden die tot het bestuur van een mbo-instelling behoren en die door de wet bij het bevoegd gezag neergelegd zijn. Het College van Bestuur is daarvoor eindverantwoordelijk.
 
U geeft, samen met het lid College van Bestuur, integraal leiding aan het team van onderwijsdirecteuren en stafhoofden. U weet hierbij een evenwicht te bewaren tussen de onderwijskundige opdracht en de organisatieontwikkeling die dit vraagt.
 
Bestuurlijke opgave
Als voorzitter College van Bestuur van MBO Utrecht:
 • draagt u zorg voor het door-ontwikkelen van het onderwijs en het realiseren van een modern onderwijsportfolio;
 • heeft u een moderne visie op onderwijs, de noodzakelijke vernieuwing hierin en daarmee op de betekenis van MBO Utrecht voor de regio;
 • bent u in staat de strategische visie te vertalen naar het niveau van de onderwijsdirecteuren, diensten en de medewerkers in de organisatie. U weet management te committeren aan de strategische koers en bent sturend en ondersteunend in de realisatie van de gestelde ambities;
 • geeft u op basis van persoonlijk leiderschap richting aan de organisatie en krijgt u deze in ontwikkeling. Hierbij bent u zich bewust van de voorbeeldfunctie die u voor het management vervult. Heeft u een ‘hands-on’ instelling;
 • beschikt u over executiekracht, opdat de door u gestelde doelen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd;
 • bent u boegbeeld in de regio, gewaardeerd overlegpartner met en netwerker in de regionale (bestuurlijke) context;
 • beschikt u over bindend vermogen opdat samenhang groeit tussen de onderdelen van MBO Utrecht en samenwerkingsrelaties worden uitgebouwd tussen de organisatie en de omgeving inclusief andere aanbieders van (voorbereidend en middelbaar) beroepsonderwijs;
 • bent u bereid en in staat om intern en extern portfoliomanagement gestalte te geven;
 • past u bij het onderscheidend vermogen en de interconfessionele identiteit van de school en bent u bereid om hier een voortrekkersrol in te vervullen.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Functie-eisen
Als kandidaat herkent u zich in onderstaande kwalificaties. U:
 • heeft eindverantwoordelijke ervaring in het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie voor (middelbaar) beroepsonderwijs in een grootstedelijke context;
 • beschikt over een heldere visie op het mbo en de kansen voor een instelling als MBO Utrecht;
 • beschikt over een (vanuit een onderwijskundig perspectief) strategische oriëntatie met een goed gevoel voor mensen, het integraal organiseren van de processen, de bedrijfsvoering en risicomanagement;
 • wordt gedreven door ambitie, ondernemingszin en kwaliteit als duurzame succesfactor, met een scherp oog voor het karakter van MBO Utrecht;
 • bent een inspirerend en enthousiasmerend in- en extern boegbeeld met een sterk communicatief vermogen, vertrouwenwekkend en gericht op samenwerking;
 • beschikt over een netwerk met de belangrijkste stakeholders (in de regio) of bent in staat dit snel op te bouwen;
 • heeft een academische opleiding afgerond en dito werk- en denkniveau.
 
Persoonlijkheidsprofiel
Hart voor onderwijs
De bestuurder moet de kwaliteit meebrengen om te sturen vanuit een doorwrochte onderwijskundige visie. Er wordt gezocht naar een authentieke verbinder. Met feeling en drive voor de doelgroepen van het mbo en gevoel voor de menselijke maat, met hart voor studenten en liefst ook wortels in het onderwijs.

Executieve kracht
De voorzitter zal sparringpartner moeten zijn voor onderwijsdirecteuren en diensthoofden, iemand die het managementteam op een inspirerende wijze met kennis van zaken en met gezag op gezamenlijke ambities verbindt, richting geeft, keuzes maakt en stuurt. Iemand die in staat is om richting te geven op een wijze die inspireert en prikkelt. Een stevige persoonlijkheid, die helder duidelijk kan maken wat er geleverd moet worden en aanspreekt als dit niet gerealiseerd wordt. Als bestuurder stimuleert u op eenduidige wijze kwaliteit, innovatie en duurzame ontwikkeling. Een besluitvaardige bestuurder met lef en flair, die transparant sturing geeft aan het realiseren van de strategische koers.
 
Boegbeeld voor de regio
De voorzitter moet een boegbeeldfunctie kunnen vervullen, zowel intern als extern, en als bestuurder in de stad en regio de nodige statuur hebben en gezag uitstralen. De bestuurder zal het vermogen moeten hebben om deel uit te maken van belangrijke netwerken en daar het maximale uithalen voor de ontwikkeling van de eigen organisatie. De bestuurder moet de persoonlijke ambitie hebben om voor MBO Utrecht een aanzienlijke positie in de stad en regio te verwerven. Het is daarbij belangrijk dat de bestuurder ondernemend gedrag toont en positie kiest.
 
Persoonlijk leiderschap
De voorzitter zal als persoon geloofwaardig en authentiek moeten zijn. Als authentiek leider moet de bestuurder beschikken over kritisch vermogen, empathisch vermogen en gevoel voor de kracht van kleinschaligheid. Het MBO Utrecht zoekt een evenwichtige en op samenwerking gerichte persoonlijkheid, waar de organisatie respect voor heeft. Een persoonlijkheid die kritisch kan zijn, consequent durft te zijn met behoud van de relatie. De bestuurder kijkt op een frisse manier naar de organisatie, bevordert de dialoog, de reflectie en het wij-gevoel in de organisatie. De bestuurder handelt vanuit persoonlijk gezag en met open vizier. Het is wezenlijk van belang dat de bestuurder de deskundigheid in de organisatie mobiliseert en de betrokkenheid maximaal benut.
 
Competenties
 • Strategische onderwijsvisie
De voorzitter heeft een heldere visie op de toekomst van middelbaar beroepsonderwijs. Vanuit een integraal beeld van een instelling voor mbo-onderwijs en haar relevante omgeving (stakeholders, politiek, samenleving) richt de voorzitter zich op middellange termijnissues en de continuïteit van de organisatie, met behoud van gevoel voor de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter toont executiekracht, ondernemingszin en kwaliteitsbewustzijn en stimuleert het management in het realiseren van de strategische agenda.
 
 • Bindend leiderschap
De voorzitter geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert tot samenwerking, stuurt slagvaardig op het bereiken van de beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak en spirit in de organisatie. Als voorzitter bouwt u continu aan een gezamenlijke cultuur en identiteit van MBO Utrecht en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie; u hebt inlevingsvermogen en een goed ontwikkelde sociale antenne.
 
 • Omgevingssensitiviteit en extern bewustzijn
De voorzitter is op de hoogte van voor de organisatie actuele kwesties, is zich bewust van sociale, economische en politieke veranderingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, speelt in op deze ontwikkelingen, zet doelgericht netwerken op, weet bestuurlijk draagvlak te creëren en vertrouwen te winnen in de omgeving van de organisatie, de meerwaarde van de organisatie voor de regio aan te tonen en de regionale verankering te versterken.
 
 • Netwerkcapaciteiten
De voorzitter is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten. De voorzitter onderhoudt doelbewust en benut doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten de organisatie.
 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van vigerende WNT2 normen en toepasselijke wet- en regelgeving.
Het aanbod van MBO Utrecht is afhankelijk van uw ervaring en profiel. U krijgt in eerste instantie een aanstelling voor een periode van vier jaar.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw Jos Engel. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk. Een uitgebreid profiel van deze functie treft u tevens aan op bovengenoemde website.
 
Aanvullende informatie
Voor meer informatie over MBO Utrecht verwijzen wij u naar www.mboutrecht.nl.  

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.