Vacature Onderwijsassistent BWI in Zierikzee

Onderwijs

Over Pontes Locatie ''Pieter Zeeman''

Naam school
Pontes Locatie ''Pieter Zeeman''
Contactpersoon
Mevr. E.M. Hooijdonk
Plaats
Zierikzee
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Beschrijving
Missie

Zorgzaamheid, Kwaliteit, Veiligheid en Plezier in Leren zijn de vier belangrijke thema's die de leidraad vormen voor het beleid van de school. Activiteiten, projecten en acties dienen te vallen binnen deze thema's.

Deze thema's zijn gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan van Pontes Scholengroep en zijn dus ook van kracht voor Pontes Pieter Zeeman. De missie van Pontes luidt als volgt:

De Pontes scholengroep is een actieve scholengemeenschap met open vensters, waar modern onderwijs gegeven wordt. De school richt zich op het individuele kind en zijn ouders. De school geeft veel aandacht aan het leef- en werkklimaat, zodat het aantrekkelijk is om er te leren en te werken.
De school wil ieder kind als individu benaderen en stelt zich ten doel de leerlingen optimale kansen te bieden om zich te ontplooien, zowel op het gebied van de schoolopleiding als op het gebied van culturele en maatschappelijke vorming.
De school beoogt bij te dragen aan de opvoeding tot volwassen en volwaardige wereldburgers met verantwoordelijkheid voor medemens en milieu.
De school biedt een veilige en geborgen omgeving die toegankelijk is voor een ieder die respect en verdraagzaamheid toont voor de medemens en zijn opvattingen.
De school vindt het schoolrendement en de inrichting van de organisatie van belang als wezenlijke aspecten van kwaliteit.
Visie

Pieter Zeeman leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van 2010 tot 2050 een bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. De afgelopen jaren hebben zich bovendien veranderingen voorgedaan, waardoor de leerlingen "anders" de school inkomen dan in het verleden het geval was. Pieter Zeeman wil anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst en rekening houden met veranderde omstandigheden.
Leerproces

Pieter Zeeman streeft na dat de leerlingen plezier in leren hebben. Dat kan alleen indien de leerling ook een actieve rol krijgt in zijn eigen leerproces. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school het onderwijs gaat inrichten vanuit het leerproces van de leerlingen. Aandacht en zorgzaamheid voor ieder individu betekent onder meer dat er recht gedaan wordt aan de verschillen tussen de leerlingen. Deze verschillen kunnen actief gebruikt worden ter versterking van het onderwijs.


Competenties
Om succesvol te zijn in studie en werk heb je veel eigenschappen en vaardigheden nodig, ook wel competenties genoemd. Op Pieter Zeeman willen we actief werken aan de ontwikkeling van die competenties van leerlingen. Als je verder gaat studeren aan een vervolgopleiding, kun je niet om het begrip competentie heen. Vrijwel elke opleiding is ingedeeld op basis van die competenties.

Het gaat in elk geval om dat wat je moet kunnen als je straks een beroep gaat uitoefenen. Je wordt geacht beroepsproblemen adequaat te kunnen oplossen en daarvoor heb je gereedschap nodig. Goed kunnen omgaan met collega's, stressbestendig zijn, flexibel, zaken duidelijk op papier zetten zijn een paar voorbeelden van competenties.


Niet alleen onderwijskundige competenties verdienen aandacht, maar ook competenties die betrekking hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen de nodige aandacht. 
Niveau
De onderwijsactiviteiten zijn afgestemd op de capaciteiten van de leerlingen, bieden hen een uitdaging en zullen uiteindelijk resulteren in een afsluiting op het maximale niveau. Overigens is het behalen van dat niveau niet het enige dat van belang is. Het welslagen van de leerling (doorlopende leerlijn) in vervolgopleiding of beroep is net zo van belang. De leerstof staat dan niet meer centraal, maar het doel van het onderwijs is om de competenties van de leerlingen te optimaliseren. Het behalen van een diploma is daarbij een logisch en belangrijk tussenstation.


Zelfstandigheid en motivatie
Zelfstandig werken en leren is in het MBO, HBO en op de universiteit van groot belang. In het VO moet daar een goede voorbereiding voor gegeven worden. Aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen is van groot belang om een goede motivatie te bevorderen. Dat kan via de inhoud van de lessen, maar zeker ook via de gehanteerde werkvormen (inrichting) plaatsvinden. 

Vacature

Functietitel
Onderwijsassistent BWI 
Plaatsingsdatum
25-9-2018
Met ingang van
z.s.m.
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0.3 fte
Aantal uren
ca 12 klokuur
Omschrijving
Het betreft een tijdelijke vacature tot uiterlijk 1-8-2019 voor 24-32 klokuur per week,  op de locatie Pieter Zeeman te Zierikzee. De ingangsdatum is per direct of zo snel mogelijk. Het betreft vooral ondersteuning bij de lessen BWI/LOB in leerjaar 3 en 4 vmbo B/K
Een functiebeschrijving is op te vragen via de afdeling HRM Pontes Schollengroep.

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
nee
Opleiding
Overige
Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste, flexibele persoon met goede contactuele eingenschappen en bereidheid tot samenwerken.
Beschikkend over een relevante opleiding en ervaring.

De onderwijsassistent moet zich kunnen vinden in onze missie en visie en de kernwaarden van de organisatie:
 
Missie:
Wij zijn de logische keuze voor voortgezet onderwijs van leerlingen en ouders vanwege onze kwaliteit, thuisnabij onderwijs en ons onderscheidend aanbod.
 
Visie:
Pontes is een continu lerende openbare onderwijsorganisatie die door excellent onderwijs de talenten uit haar leerlingen haalt door gedifferentieerde onderwijsprogramma’s aan te bieden die alle leerlingen uitdagen, inspireren en nieuwsgierig maken naar meer onderwijs. Wij leiden onze leerlingen op tot zelfbewuste jongeren met een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 
Kernwaarden:
Openbaar.
Ons onderwijs staat voor iedereen open. Dit heeft niet alleen betrekking op de leerlingen, ook onze medewerkers hebben verschillende achtergronden. Respect hebben voor ideeën van de ander is het uitgangspunt van dit gedachtegoed. Wij staan midden in de samenleving.
 
Ambitieus.
Wij hebben allemaal een intrinsieke wil om beter te worden. Wij willen blijven leren om de verbinding met de maatschappij tot uiting te laten komen in ons onderwijs en leerlingen zich te laten ontwikkelen.
 
Klantgericht.
Wij stellen de klant centraal in onze processen en wij kennen de wensen van onze klanten. Dat kan de leerling of ouder zijn en voor onderwijsondersteunende medewerkers zijn dat hun directe collega’s. Iedereen streeft ernaar de klant tevreden te stellen.
 
In gezamenlijkheid.
Het vragen om en bieden van hulp aan elkaar is vanzelfsprekend binnen de gehele scholengroep. Wij brengen en halen. Door onderling samen te werken binnen en tussen de locaties worden de beschikbare capaciteiten maximaal ingezet. Een lerende organisatie zijn is alleen mogelijk wanneer er consequent wordt samengewerkt.
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
schaal 4
Arbeidsvoorwaarden
  • De functie is gewaardeerd in schaal 4. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-VO.
  • Het betreft in een tijdelijke vacature uiterlijk tot en met 31 juli 2019.
  • Een functiebeschrijving is op te vragen bij de afdeling HRM.
 
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Uw reactie zien wij graag uiterlijk 9 oktober a.s. tegemoet via de vacatureknop op onze website. Na de sluitingsdatum hoort u z.s.m. of u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.