Vacature Directeur fulltime in Eindhoven

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Directeur fulltime 
Datum online
2023-03-07 7-3-2023
Sluitingsdatum
30-3-2023
Met ingang van
1-8-2023
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
1,0
Omschrijving
  1. Van Maerlantlyceum De organisatie Het Van Maerlantlyceum is een school van ongeveer 1.100 leerlingen, gevestigd in een markant gebouw aan de rand van een park in het zuiden van Eindhoven en biedt onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Leerlingen van de school komen uit diverse wijken in Eindhoven en direct omliggende gemeenten. Er is een toename van leerlingen uit de wijk Meerhoven, dit zijn met name kinderen van Internationals.

Op het Van Maerlantlyceum kun je jezelf zijn, altijd. Dit staat centraal in de visie op het onderwijs. Nieuwsgierigheid, aandacht voor elkaar en plezier in leren zijn de kernwaarden van de school.

De school biedt een breed aanbod en kiest bewust niet voor een onderwijsspecialisatie. De school heeft het standpunt dat een leerling zich tijdens zijn schooltijd breed moet kunnen ontwikkelen. De school biedt dan ook een breed palet van vakken met van oorsprong veel aandacht voor creatieve vakken en muziek. Ook is er een groot extracurriculair aanbod, zoals avonden met muziek, dans en theater en debatwedstrijden.

Het Van Maerlantlyceum is een Brainportschool: Brainportscholen werken samen met de vervolgopleidingen en bekende bedrijven in de regio Eindhoven op het gebied van design, ondernemerschap en techniek. Zo gaan leerlingen in de les natuurkunde ook naar ASML of krijgen ze op school tijdens de Van Maerlantlyceumweek les van een ondernemer, wetenschapper of kunstenaar.

Onderzoek is een belangrijke pijler in het onderwijs. Het begint met nieuwsgierigheid. Vanaf het brugklasjaar worden leerlingen begeleid in het doen van onderzoek op kleine schaal tijdens het onderzoeksvak tot een groter onderzoek in de eindexamenjaren. Nieuwsgierigheid en ontdekken zijn als belangrijke elementen verankerd in het onderwijs. De leerlingen kenmerken zich dan ook door een brede interesse. Zij zijn nieuwsgierig en hechten zeer veel waarde aan de onderlinge contacten en samen leren.

De school scoort hoog op het thema sociale veiligheid en oog en begeleiding voor de leerling. Leerlingen en personeel voelen zich veilig en leren samen, in een veilige, prettige en open omgeving.

De structuur Het Van Maerlantlyceum is een van de scholen in Brabant, die valt onder het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Naast de uniciteit van de scholen worden ook aspecten en waarden gedeeld, zoals de missie, de idealen van goed onderwijs, de katholiciteit, de organisatorische verbondenheid, de regionale verankering en een visie op goed werkgeverschap.

De onderwijskundige kracht van OMO ligt in de diversiteit van onderwijsaanbod, want iedere school, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, verwerkelijkt ‘goed onderwijs’ vanuit zijn eigen profiel. Daar bovenop zet OMO in op samenkracht van de vereniging, waarbij de noodzakelijke innovaties gemakkelijk tot stand komen in samenwerking met andere scholen (en externen) op die thema’s die een school niet alleen kan oplossen.

De besturingsfilosofie van OMO gaat uit van functioneel autonome scholen en een dienstverlenend ondersteunend bureau. De rector rapporteert aan de Raad van Bestuur, op basis van vooraf geformuleerde kaders en gewenste doelen zoals vastgelegd in het managementstatuut OMO. De rector legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur, onder andere in de vorm van managementrapportages en jaargesprekken.

De rector is eindverantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken op school. Zij wordt op dit moment hierin bijgestaan door de directeur en de conrector bedrijfsvoering (die verantwoordelijk is voor de nieuwbouw). Samen vormen zij de directie. De directie wordt ondersteund door een schoolleiding bestaande uit teamleiders (havo onderbouw, havo bovenbouw, vwo onderbouw en vwo bovenbouw).

De thema’s Onderwijs- en organisatieontwikkeling Het Van Maerlantlyceum is in beweging. Op organisatorisch vlak is in de leiderschapsstructuur het een en ander gewijzigd. En ook op onderwijskundig gebied zijn de afgelopen periode (onderwijskundige) initiatieven in de organisatie ingezet. In de komende periode is er behoefte aan het uit- en voortbouwen op de ingezette koers van meer maatwerk, leercultuur en samenwerking met de omgeving. De ambities en de organisatie vragen een evenwichtige bedrijfsvoering. Aandacht voor de organisatorische processen en de ontwikkeling van zowel de individuele medewerker als het team als geheel verdient hierin nog de nodige aandacht.

Huisvesting Het monumentale pand aan de Jacob Van Maerlantlaan, de hoofdlocatie van het Van Maerlantlyceum, is aan vernieuwing toe. Daarom wordt een deel van de bestaande bouw opgeknapt - vernieuwd - en een deel zal nieuw gebouwd worden. Met respect voor de authentieke details wordt gezorgd voor een beter comfort en grotere lokalen, zodat het gebouw past bij het onderwijs van de 21e eeuw. In de plannen is veel ruimte voor daglicht, moderne oplossingen, duurzaamheid en comfort. In september 2024 wordt het schooljaar gestart in een gerenoveerd monumentaal pand, uitgebreid met een modern, nieuw gedeelte.

Profilering Er is sprake van stevige concurrentie in Eindhoven en de leerlingstromen verlopen soms grillig. Om de school en de kwaliteit van het onderwijsaanbod goed onder de aandacht te brengen is aandacht voor profilering van het onderwijsaanbod nodig.

Samenwerking externe partners Het Van Maerlantlyceum maakt deel uit van de netwerken van de Academische Opleidingsscholen Zuidoost-Brabant en van de Brainportscholen. Dat betekent dat zij zich als school verbindt aan de ambities van het onderwijs in de regio. Onderdeel daarvan is een intensieve samenwerking met relevante partners, zoals het basisonderwijs, de vervolgopleidingen, de lerarenopleidingen en partners (bedrijven en organisaties) in de regio en in het buitenland. Met een aantal organisaties in de omgeving heeft de school een strategisch partnership en werkt ze intensief samen. Het is de wens van de school om de contacten met de omgeving steviger te verankeren in het onderwijs. Een thema voor de directeur in samenwerking met de rector.

  1. Directeur Van Maerlantlyceum Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de schoolleiding van het Van Maerlantlyceum zijn op zoek naar een verbindend en onderwijskundig

directeur Van Maerlantlyceum

Taken en verantwoordelijkheden De directeur is belast met het mede-ontwikkelen van het centrale beleid van het Van Maerlantlyceum en • draagt als lid van het directieteam bij aan de meningsvorming op schoolniveau; • adviseert de rector over vernieuwing van het (onderwijs)beleid van de totale school; • draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en de schoolorganisatie; • adviseert de rector over algemene beleidszaken zoals strategisch beleid, financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie; • stuurt projecten en activiteiten aan (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen).

De directeur is belast met het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijskundige beleid van het Van Maerlantlyceum en draagt zodanig zorg voor: • het analyseren van de onderwijsresultaten van de school en het naar aanleiding daarvan ondernemen van actie in samenwerking met de teamleiders dan wel de conrector; • het volgen en analyseren (van gevolgen) van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het Van Maerlantlyceum; • het vertalen van de centrale beleidsplannen (op bestuurs- of schoolniveau) naar concrete plannen voor het Van Maerlantlyceum; • het vertalen van de onderwijsprogrammering in werkplannen en organisatorische inrichting; • het ontwikkelen van beleid met betrekking tot leerlingenondersteuning op het Van Maerlantlyceum en de afstemming daarvan op onderwijskundige zaken; • het participeren in het scholenoverleg van het samenwerkingsverband en het vertalen van het beleid van het samenwerkingsverband naar concrete plannen voor het Van Maerlantlyceum; • het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg op het Van Maerlantlyceum (o.a. de horizontale verantwoording); • het initiëren en stimuleren van scholing/bijscholing van het op het Van Maerlantlyceum verbonden personeel.

De directeur geeft leiding aan het Van Maerlantlyceum, hetgeen concreet betekent dat hij/zij is belast met:
• het leiding geven aan de conrector en de teamleiders en het coördineren van hun werkzaamheden; • het bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van het Van Maerlantlyceum; • het behartigen van de belangen van de school en het vertegenwoordigen van de school naar de medezeggenschapsraad, ouderraad en leerlingenraad; • het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het decanaat; • het toezicht houden op het functioneren van de secties en het aansturen daarvan; • het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. werving en selectie van personeel, het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de teamleiders en het opstellen van adviezen over toepassing van het personeels- en organisatiebeleid); • het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel op de locatie Van Maerlantlyceum en de docenten met bijzondere taken, die de gehele locatie betreffen (bijv. vertrouwenspersonen en decanaatswerkzaamheden); • het aansturen van organisatorische zaken zoals jaarplanning, roosters en buitenschoolse activiteiten; • het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door de directie jaarlijks vastgestelde locatiebegroting; • het beheer van de gebouwen.

Functie-eisen • academisch werk- en denkniveau; • brede kennis van het (voortgezet) onderwijs en een hierbij aansluitende brede onderwijskundige en culturele interesse; • kennis van en inzicht in de bedrijfsvoering in het onderwijs; • kennis en vaardigheid in het formuleren, realiseren en borgen van een onderwijskundige visie; • leidinggevende en veranderkundige ervaring in een onderwijsorganisatie; • in staat te schakelen en verbinding te leggen tussen inhoudelijke ontwikkelingen en de bedrijfsmatige processen van een onderwijsorganisatie; • positioneren en profileren van de school in PR en communicatie • oog hebben voor profilering van het Van Maerlantlyceum in het lokale onderwijsveld.

Persoonlijkheidsprofiel Als directeur draagt u zorg voor de dagelijkse aansturing en kwaliteit van het onderwijsaanbod van het Van Maerlantlyceum. U geeft met persoonlijk en verbindend leiderschap en met een heldere onderwijskundige visie, vanuit de ingezette koers, vorm en invulling aan de onderwijskundige en organisatorische ontwikkeling en (toekomstige) profilering van de school. U waarborgt de huidige ontwikkelingen en identiteit van de school.

U geeft leiding aan het onderwijs, de organisatie en de ondersteunende processen binnen de school. U laat zich hierbij leiden door de kenmerken van een lerende organisatie met een heldere communicatiestructuur, duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een zorgvuldig personeels- en kwaliteitsbeleid en een gedragen professionele cultuur.

U brengt focus en verbinding aan tussen onderwijskundige ontwikkeling en organisatorische veranderingen. Daarnaast heeft u oog voor de professionele ontwikkeling van het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.

U herkent zich in het beeld van een inspirerend en verbindend schoolleider, die stevig in zijn schoenen staat. U heeft oog voor medewerkers, leerlingen en ouders en het vermogen vertrouwen te winnen en te behouden op basis van een heldere en toegankelijke stijl van communiceren. U weet zich vragen stellend en luisterend op te stellen, maar weet ook wanneer er een beslissing genomen moet worden. Hiermee weet u ontwikkelingen door te voeren en de school breed gewaardeerd en toekomstbestendig te positioneren.

U bent een empathische persoonlijkheid met een onderwijshart, die toegankelijk en zichtbaar is in de school voor personeel, leerlingen en ouders. U bent omgevingsgericht en zoekt de samenwerking op met partners in de regio en andere relevante externe partijen.

Arbeidsvoorwaarden De directeur Van Maerlantlyceum krijgt een aanstelling met een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De functie wordt gehonoreerd in schaal 14 conform cao VO. Op de overige arbeidsvoorwaarden is de cao OMO van toepassing. Bij benoeming krijgt de directeur een aanbod in de vorm van een jaarcontract, waarna verlenging bij gebleken geschiktheid mogelijk is voor maximaal drie jaar. Na deze periode streeft OMO ernaar u te plaatsen op een minimaal vergelijkbaar functieniveau binnen de OMO-organisatie.

  1. Procedure De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Arieke Vermeulen. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 maart 2023.

Presentatie (in afwezigheid van kandidaten) : nader te bepalen Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.vanmaerlantlyceum.nl.

Solliciteren Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens Wesselo Arieke Vermeulen, senior consultant Yara Weening, projectassistent T 030 275 84 48 E y.weening@wesselopublicvalue.nl

Over Van Maerlantlyceum

Naam school
Adres
Von Flotowlaan 1 , 5615JS Eindhoven Noord-Brabant NL
Type onderwijs
Regulier / Algemeen
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Zie omschrijving
Omschrijving
Het van Maerlantlyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium in het centrum van Eindhoven. De school streeft niet alleen kwalitatief goed onderwijs na, maar wil ook voor iedere leerling een podium bieden om uit te blinken. Daarom bieden we naast onderwijs ook veel extra activiteiten zoals ateliers voor drama, tekenen, muziek, sport en onderzoek. Het van Maerlantlyceum geniet bekendheid vanwege haar muziekavond, poëziewedstrijden en debatcultuur. De school heeft ongeveer 1200 leerlingen en 125 medewerkers.
Bijzonderheden
Het Van Maerlantlyceum maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.