Vacature gedragswetenschapper Christoffel (specifiek vmbo) in Breda

Onderwijs

Vacature

Functietitel
gedragswetenschapper Christoffel (specifiek vmbo) 
Datum online
2022-07-13 13-7-2022
Sluitingsdatum
13-9-2022
Met ingang van
01-09-2022
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
0,4
Omschrijving
De vacature heeft betrekking op locatie Christoffel.
De Christoffel maakt deel uit van de Onderwijsgroep Tessenderlandt en is gehuisvest op de Nieuwe Inslag 46 in Breda.

Christoffel wil jongeren met leerachterstanden, sociaal-emotionele en/of maatschappelijke problemen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij willen deze jongeren een ondersteunende leeromgeving bieden om hun vmbo-diploma te behalen. Wij willen hen graag begeleiden op weg naar een gelukkige toekomst waarin zij zelfstandig kunnen functioneren.

Op Christoffel gaan we op zoek naar de unieke talenten en persoonlijkheden van elk kind. Daarom wordt ieder kind gezien. Wij geloven in groei. Daarom vragen we inzet van leerlingen en bieden hen een veilige en uitdagende omgeving waarin die inzet tot resultaten leidt.


Nadere informatie over de school is te vinden op de website www.christoffelbreda.nl
 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
Overige
Functie-eisen
De orthopedagoog/psycholoog heeft een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen. Daarnaast adviseert de orthopedagoog/psycholoog docenten/leerlingbegeleiders over de aanpak van leerlingen met leer- en gedragsproblematiek, doet diagnostisch onderzoek, begeleidt leerlingen en heeft een actieve rol in het ondersteuningsbeleid van de school. Er wordt nauw samengewerkt in een multidisciplinair team. 

De werkzaamheden bestaan uit:

1. Bereidt de toelating van leerlingen voor door:
* het voeren van een intakegesprek met ouders/verzorgers;
* het afnemen en schriftelijk verslag doen van psychologisch en didactisch onderzoek
bij de leerling;
* het plegen van overleg met de school van herkomst en eventueel met externe
hulpverleningsinstanties over de problematiek van de leerling;
* het bepalen van de toelaatbaarheid van de leerling;
* het bij afwijzing van de leerling voeren van een adviesgesprek met ouders en met de school van herkomst en het formuleren van een afwijzingsbrief;
* het horen van ouders en/of school wanneer ze het met de afwijzing oneens zijn;
* het bij toelating completeren van het dossier en verzenden naar de Commissie Ondersteuningstoewijzing van het samenwerkingsverband i.v.m. aanvraag financiering;
* het aantekenen van beroep wanneer de aanvraag wordt afgewezen door de Commissie Ondersteuningstoewijzing;
* het onderhouden van contact met het samenwerkingsverband en de scholen;
 
2. Adviseert met betrekking tot toelating, leer- en gedragsproblematiek door:
* het geven van voorlichting aan scholen en instanties m.b.t. toelating/plaatsing van
leerlingen;
* het analyseren van leerlingendossiers en de schoolpopulatie (statisch) en het
deelnemen aan leerlingenbesprekingen om tot beleidsadviezen te komen met
betrekking tot coaching en begeleiding van leerlingen;
* het adviseren/coachen van docenten/leerlingenbegeleiders m.b.t. aanpak leerlingen, zowel op leer- als op gedragsgebied en het in samenwerking opstellen van handelingsplannen;
* het adviseren van de zorgfunctionarissen m.b.t. aanpak begeleiding en het
onderhouden van contacten met diverse hulpverleningsinstanties, onderzoekbureaus,leerplichtambtenaren e.d.;
* het deelnemen aan intern overleg met de leden van het zorgteam en overleg m.b.t.
beleids-/schoolontwikkeling;
 
3. Behandelt en begeleidt leerlingen individueel door:
* het bestuderen van ingebrachte dossiers en het doen van observaties;
* het uitvoeren en schriftelijk verslaan van diagnostisch onderzoek, zowel
psychologisch, didactisch als beroepskeuze- en persoonlijkheidsonderzoek;
* formuleren van adviezen voor aanpak, voortvloeiend uit het onderzoek en het
opstellen van een plan van aanpak;
* het bespreken van resultaten van het onderzoek met docenten en ouders;
* het individueel of groepsgewijs behandelen/begeleiden en trainen van leerlingen;
* het adviseren met betrekking tot crisisopvang van individuele leerlingen;
* het ontwikkelen van testmateriaal en actualiseren/bestellen van het testmateriaal;
 
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
* de psycholoog legt verantwoording af aan de locatiedirectie voor wat betreft de
kwaliteit van de adviezen, begeleiding en coaching omtrent het omgaan met leer- en
gedragsproblematiek en individuele begeleiding binnen de onderwijsinstelling;
* de psycholoog werkt binnen het protocol toelating, beleidskaders en afspraken
gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Breda e.o. in het kader van
psychologisch, didactisch, beroepskeuze- en persoonlijkheidsonderzoek, de
beroepscode (NIP/NVO richtlijnen), de wetgeving van het Ministerie OCW en de Wet op de privacy;
* de psycholoog neemt beslissingen over de opzet, uitvoering en interpretatie bij
diagnostisch onderzoek, de soort en aard van begeleiding van leerlingen, over de
toelating, over de inhoud van (be)handelplannen en tijdens de begeleiding over
interventies en adviezen over eventuele vervolghulp;
 
Kennis en vaardigheden
De psycholoog heeft/is:
* inzicht in theoretische modellen/denkkaders en therapieën wat betreft (leer-, gedrags en persoonlijkheids-)ontwikkeling, opvoeding en culturele achtergrond van kinderen en jeugdigen bepalend voor de wijze van diagnostiek, advisering, begeleiding en coaching;
* inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling, de
zorgstructuur, bepalende wetgeving en de sociale kaart in de regio;
* methodische vaardigheden in het werken met leerlingen met een grote
leerachterstand en/of leerstoornis (o.a. dyslexie/dyscalculie) en een problematiek die
ligt op het sociaal-emotionele of psychische vlak;
* in het bezit van een universitaire opleiding op het terrein van kinder- en jeugdpsychologie of orthopedagogiek en beschikt over een bevoegdheid tot
het verrichten van diagnostiek;
* beschikking over goede mondeling- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (zowel advies als rapportage);
* de capaciteit integer en effectief te werken zowel in teamverband als zelfstandig.
Contacten
De psycholoog heeft contactmomenten met:
* docenten, leerlingbegeleiders, directie van zowel (speciaal) basisonderwijs als
voortgezet onderwijs om de aard van de problematiek van aangemelde leerlingen te
analyseren;
* met de directie over de kaders m.b.t. de aard van de zorgverlening om informatie en adviezen te verstrekken en afstemming te verkrijgen;
* met leerlingen en/of ouders/verzorgers in het kader van toelating/afwijzing en aard
van de begeleiding cq. vervolgtraject;
* met collega’s zowel intern als extern om tot vormen van intervisie te komen;
* met subsidieverstrekkende instanties;
* het hulpverleningsinstanties als GGZ, Jeugdzorg, AMK, particuliere bureaus,
psychiaters, artsen, leerplicht over de afstemming in verband met toelating en
begeleiding;

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
11
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
De omvang is 0,4fte, werkdagen in overleg.
Salariëring is in schaal 11.
Met ingang van 1 september 2022, of zo snel mogelijk daarna.

 

Over Tessenderlandt

Naam school
Adres
Van Riebeecklaan 2 , 4818EB Breda Noord-Brabant
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Personeelszaken
Niveau
lwoo, vmbo, mavo, havo
Omschrijving
De onderwijsgroep Tessenderlandt maakt deel uit van Libréon en kent 3 locaties (waarvan 2 in Breda):
- locatie Christoffel, mavo en vmbo met lwoo;
- locatieTessenderlandt, mavo en vmbo (met mogelijkheid tot lwoo);
- locatie De la Salle, mavo-havo-vwo, gevestigd te Baarle-Nassau.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor nadere informatie over de vacature kunt u zich wenden tot mevr Judith Peters, psycholoog en ondersteuningscoördinator via e-mail jpeters@christoffelbreda.nl / telefoon school 076-561 29 52

Reactie kunt u richten aan:
J. van Emden, locatiedirecteur Christoffel

Procedure:                                    
De schoolleiding nodigt geschikte kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.