Vacature Lid Raad van Toezicht in Harderwijk

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Lid Raad van Toezicht 
Datum online
2021-10-12 12-10-2021
Sluitingsdatum
31-10-2021
Soort vacature
Parttime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0
Aantal uren
0
Omschrijving
In verband met één vacature in onze RAAD VAN TOEZICHT zoeken wij iemand met expertise op het terrein van financiën en/of juridische aangelegenheden.
 
Wat wij van een lid van de raad van toezicht verwachten is:
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als bestuurder of als toezichthouder
 • HBO-/academisch werk- en denkniveau
 • Ervaring met het gemakkelijk leggen van verbanden tussen het financiële beleid en de strategische koers van een organisatie, met oog voor de kansen die zich aandienen voor het CCNV
 • Affiniteit met onderwijs
 • Relevant relatienetwerk
 • Onderschrijven van het doel en de grondslag van de Vereniging en de Integriteitscode
 • Bereidheid zich duidelijk aan het CCNV te committeren
 • Bereidheid voldoende tijd beschikbaar te maken voor de werkzaamheden binnen de raad van toezicht
 • Voor vacature Expertise op het terrein van financiën: lid worden van de financiële auditcommissie van de raad
 
 

Eisen

Opleiding
Overige
Functie-eisen
Profiel Raad van Toezicht Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk
 
Dit profiel wil kandidaten en leden van de Raad van Toezicht richting geven aan hun denken en handelen in het intern toezichthoudend orgaan van onze vereniging. Leden van de Raad van Toezicht worden na een sollicitatieronde voorgedragen aan de vereniging, die in haar algemene ledenvergadering benoemt. Voor het handelen van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar het actuele reglement van de Raad van Toezicht en de statuten van de Vereniging.
 
1. Taak en karakterisering Raad van toezicht
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur en staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.
De Raad van Toezicht vertegenwoordigt
 • verschillende invalshoeken, zoals die van identiteit, onderwijs, personeel, financiën en juridische aangelegenheden;
 • de omgeving van de organisatie (kerkelijk, maatschappelijk en regionaal) doordat de leden van de raad deel uitmaken van netwerken waar zij kennis kunnen nemen van beleidsmatig relevante informatie;
 • algemene deskundigheden die van belang zijn voor een toezichthoudend orgaan.
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn klankbord vanuit hun specifieke kennis en deskundigheid voor de bestuurder. De leden van de raad signaleren via hun netwerk relevante trends in levensovertuiging en maatschappij.
 
2. Samenstelling Raad van Toezicht
Het gaat bij onze samenstelling van een Raad van Toezicht niet om aparte portefeuilles maar om invalshoeken. Voor de Raad van Toezicht van het Christelijk College Nassau-Veluwe zijn in ieder geval de volgende invalshoeken relevant:
 • levensovertuiging en kerkelijke beleving vanwege de doelstelling van onze vereniging;
 • bestuurlijk en overheid, vanwege onderwijsbeleid in het algemeen, maar ook vanwege regionale kennis voor o.a. optimalisering van huisvesting, inzicht hebben in kansen bij regionale overlegstructuren en samenwerking  en voor verkrijgen van  subsidies die van betekenis kunnen zijn voor onze organisatie;
 • opvoeding en onderwijs, met name vanwege strategisch onderwijsbeleid;
 • financiën en management;
 • bekendheid met maatschappelijke beleving van het onderwijs en functioneren van onze organisatie in het verzorgingsgebied.
 
Bij de benoeming van toezichthouders met specifieke taken wordt gebruik gemaakt van een individueel profiel dat is afgeleid van het profiel van de Raad van Toezicht als geheel.
 
3. Profielschets Raad van Toezicht
Profielschets individuele leden Raad van Toezicht
 • onderschrijft de grondslag van onze vereniging en draagt deze uit in woord en wandel;
 • is onpartijdig en onafhankelijk;
 • is bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie;
 • heeft een HBO-/academisch werk- en denkniveau;
 • is bereid en vaardig in het samenwerken in een team;
 • heeft “oog” voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
 • heeft inzicht en inlevingsvermogen in het bestuurlijk functioneren van het Christelijk College Nassau-Veluwe en het (voortgezet) onderwijs in het algemeen;
 • heeft maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • heeft een relevant netwerk in één of meer van onze invalshoeken;
 • is besluitvaardig, slagvaardig, heeft oordeelsvermogen en is kritisch;
 • is bereid gebruik te maken van digitale middelen voor opslag en gebruik van documentatie en overleg;
 • is representatief voor de Raad van Toezicht.
 
Specifieke eisen die gesteld kunnen worden aan individuele leden
 • beschikt over specifieke inhoudelijke deskundigheid op het gebied van het (voortgezet) onderwijs;
 • heeft deskundigheid en specifieke ervaring op het gebied van management- en organisatieontwikkeling;
 • heeft specifieke deskundigheid op het terrein van (openbaar) bestuur, politiek, sociale aangelegenheden, juridische aangelegenheden, financiën of P&O;
 • beschikt over ondernemerschap.
Competenties leden Raad van Toezicht
 • Maatschappelijke inbreng – van buiten naar binnen:
is goed geïnformeerd over maatschappelijke, levensbeschouwelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren, brengt deze informatie op een relevante en inspirerende manier over op het beleid van de organisatie. Is in staat e.e.a. te vertalen in een toezichthoudende rol.
 • Ambassadeurschap – van binnen naar buiten:
ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de organisatie en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van  informatie over het handelen, beleid en belang van de organisatie en het christelijk onderwijs in het algemeen.
 • Richting geven en strategisch denken:
 • kan zich op hoofdlijnen een oordeel vormen
 • kan voorstellen doen voor de vertaling van een visie in strategische doelen
 • kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren
 • weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen
 • kan met vernieuwende ideeën komen
 • Brede professionaliteit en beschikbaarheid
 • draagt bij aan een gemeenschappelijk belang, ook wanneer er geen direct persoonlijk belang aanwezig is of dat hierop van nadelige invloed zou kunnen zijn
 • is bereid om binnen de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom wordt gevraagd
 • Veranderingsbereidheid en leerbaarheid
 • staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving
 • kan nieuwe informatie gemakkelijk opnemen en toepassen
 • Aanspreken en bereid zijn om aangesproken te worden
 • kan medetoezichthouders aanspreken op het vervullen en actualiseren van de vereisten competenties, op het verzaken hiervan of op het handelen of spreken in strijd hiermee
 • kan feedback die van anderen wordt ontvangen accepteren
 • Raad en toezicht
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord ter zijde te staan
het vermogen om het beleid van de vereniging en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
nvt
Arbeidsvoorwaarden
Wat kunt u verwachten?
 • Een enthousiast team van vijf collega-toezichthouders (in totaal zes)
 • Ongeveer 6 vergaderingen per jaar
 • Veel voldoening in een bijdrage aan de toekomst van het Christelijk College Nassau-Veluwe
 • Professionaliseringmogelijkheden voor het toezichthouden
 • Een vergoeding van € 1.800,- per jaar

De benoeming van leden van de raad van toezicht gebeurt door de Algemene Ledenvergadering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
- mevrouw drs. E. Bakker-Pierik, college van bestuur, tel.nr. 06-42250806
- mevrouw ir. J.C. Walman-Mostert, voorzitter raad van toezicht, tel.nr. 06–10784298
 
U kunt uw reactie met uw motivatie en curriculum vitae - bij voorkeur per e-mail - tot en met vrijdag 1 november 2021 zenden aan:
 
De raad van toezicht van het Christelijk College Nassau-Veluwe
P/a mevrouw drs. E. Bakker-Pierik
Postbus 29,
3840 AA Harderwijk
Email: e.bakker@ccnv.nl 

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 23 november 2021 vanaf 19.00 uur.

Over Christelijk College Nassau-Veluwe

Adres
Stationslaan 26 , 3842LA Harderwijk Gelderland
Denominatie
Christelijk
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Dhr. A. Otten
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Omschrijving

Het Christelijk College Nassau-Veluwe is een unieke regioschool van meer dan honderd jaar oud, centraal gevestigd in Harderwijk, vlakbij het station. Onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium met aandacht voor het talent van elke leerling. Het CCNV is een open christelijke school met ruim 1400 leerlingen en ruim 140 collega’s.

Naast de reguliere havo- en atheneumopleidingen biedt het CCNV ook een theaterhavo- (met eigen theaterzaal) en een gymnasiumopleiding aan. Hierin is de middelbare school uniek in de regio. In het eerste en tweede leerjaar kunnen leerlingen kiezen tussen een extra lesuur kunst+, sport+ of bèta+. Zij krijgen dan extra verdieping waardoor hun interesses nog beter worden bediend.

In de bovenbouw van het havo kunnen de leerlingen o.a. kiezen voor deelname aan de Bizz-school en de Science-school. Het CCNV is een Unesco-school; we willen graag van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving. Tevens heeft het CCNV ook het certificaat begaafdheidsprofielschool, en is de school als Topsport Steunpunt Gelderland aangesloten bij het Olympisch netwerk.

 
Bijzonderheden
Het Christelijk College Nassau-Veluwe (CCNV) in Harderwijk is een christelijke schoolgemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. De school heeft een belangrijke streekfunctie. De school staat in een mooie omgeving en telt ruim 140 personeelsleden en 1.400 leerlingen.

Het motto van de school is: ‘Onderwijs met aandacht’. De school wil de talenten die iedere leerling heeft tot ontwikkeling brengen. Er is veel aandacht voor cultuur, bèta en sport, ook buiten de lessen.

Kenmerkend voor onze school is de goede onderlinge sfeer. Personeelsleden kunnen bij elkaar terecht en ondersteunen elkaar. Het CCNV  biedt zowel leerlingen als docenten veel ruimte voor eigen initiatief.
 • wij willen onze leerlingen en medewerkers maximaal laten groeien
 • wij werken vanuit een christelijke levensvisie
 • nieuwe docenten worden intensief begeleid (zowel vakinhoudelijk, pedagogisch/didactisch als persoonlijk)

Bijzonderheden:
 
Wij zoeken medewerkers die passen bij de sfeer en ambities van CCNV. Als je jezelf herkent in onderstaande beschrijving, dan pas jij wellicht goed in ons team. We ontvangen dan graag je sollicitatie!
 • Je maakt verbinding met de wereld buiten de school.
 • Je investeert graag in je eigen ontwikkeling en die van de school.
 • Je werkt vanuit een christelijke levensvisie.
 • Je ziet en grijpt kansen

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
- mevrouw drs. E. Bakker-Pierik, college van bestuur, tel.nr. 06-42250806
- mevrouw ir. J.C. Walman-Mostert, voorzitter raad van toezicht, tel.nr. 06–10784298
 
U kunt uw reactie met uw motivatie en curriculum vitae - bij voorkeur per e-mail - tot en met vrijdag 1 november 2021 zenden aan:
 
De raad van toezicht van het Christelijk College Nassau-Veluwe
P/a mevrouw drs. E. Bakker-Pierik
Postbus 29,
3840 AA Harderwijk
Email: e.bakker@ccnv.nl 

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 23 november 2021 vanaf 19.00 uur. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.