Vacature Teamleider onderbouw in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Teamleider onderbouw 
Datum online
2021-04-30 30-04-2021
Sluitingsdatum
16-5-2021
Met ingang van
01-08-2021
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk
FTE
0,8-1.0fte
Omschrijving
Het Laurens Lyceum, havo-atheneum-gymnasium
te Rotterdam-Hillegersberg, zoekt vanwege een interne verschuiving, per 1 augustus 2021 een collega voor de functie:

Teamleider 
Omvang 0,8 fte (omvang in overleg te combineren met les tot 1 fte)
Schaal 12 met verantwoordelijkheidstoelage
Het betreft de ONDERBOUW, afdelingen nog nader te bepalen in onderling overleg
Beleidsportefeuilles: nog nader te bepalen in onderling overleg

Ben jij de teamleider die
… zich ontfermt over de eigen afdelingen en de vertaalslag maakt van het schoolplan 2020-2024 naar de eigen afdelingen en het eigen team?
… die de balans zoekt binnen borgen, optimaliseren en innoveren binnen een in ontwikkeling zijnde school?
… die een visie loslaat op de eigen beleidsterreinen en zo invulling geeft aan het teamleiderschap binnen de schoolleiding van het Laurens?
… een helder beeld heeft van leiderschap binnen het onderwijs?
… een team van 18-22 collega’s kan motiveren en aansturen?

Zie voor een verdere omschrijving van de functie het item functie-eisen. 

Eisen

Beschikbaar voor zij-instromers?
ja
Opleiding
1e graads of 2e graads of Overige
Functie-eisen
Functieomschrijving

De basis:
De functie teamleider is te combineren met lesgevende taken en beleidstaken. Kandidaten kunnen in het gesprek aangeven welke benoemingsomvang ze beogen voor komend schooljaar.
Het betreft de ONDERBOUW: specifieke afdelingen nog nader te bepalen in onderling overleg. Beleidsportefeuilles: nog nader te bepalen in onderling overleg.
Iedere teamleider neemt deel aan de cyclus van voortgangsgesprekken met de rector. Beleidsportefeuilles maken hier deel van uit. Deze cyclus omvat 3 gesprekken per jaar. Bij nieuwe teamleiders betreft het een beoordelingscyclus. De anderen volgen een voortgangscyclus.
De vacature
Voor komend schooljaar 2021- 2022 zoeken we een teamleider voor het Laurens Lyceum. Het Laurens Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het Laurens Lyceum werkt met het flexrooster. De kernwaarden van de school zijn Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie. Meer informatie hierover is te vinden op onze site www.laurenslyceum.nl. Hier is ook het schoolplan 2020-2024 te vinden. 

We zoeken een collega die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het flexrooster op onze school en die onze kernwaarden kan vertalen naar de onderwijspraktijk en de eigen afdeling. De teamleider begeleidt het team in de ontwikkelingslijn van borgen, optimaliseren en innoveren van het flexrooster.
 
De ontwikkelingen rondom schoolplan 2020-2024 spelen, gezien de samenstelling van de schoolleiding, ook binnen het teamleiderschap een grote rol en we zoeken dan ook iemand die actief meedenkt over de invulling die we geven aan onderwijsinnovatie. Daarnaast vragen we de kandidaten na te denken over beleidsportefeuilles waar de interesse naar uitgaat, aangezien iedere teamleider één of meerdere beleidsportefeuilles in beheer heeft. Iedere teamleider heeft ook een aansturende rol binnen de werkgroepen en commissies op school. We vragen de kandidaten ook hierover een voorkeur uit te spreken.
 
De functie
De organisatie van de school is zo vormgegeven dat de rector de eindverantwoordelijkheid heeft en samen met PLV- rector de directie vormt. De directie vormt samen met de teamleiders en het hoofd bedrijfsvoering de schoolleiding. De teamleiders worden ondersteund door de leerjaarcoördinatoren (LJC’s). Voor het totaalplaatje verwijzen we naar het organogram van de schoolleiding.

De teamleiders vallen direct onder de rector die verantwoordelijk is voor de didactische en pedagogische sturing en met wie zij de gesprekkencyclus doorlopen. Het hoofd bedrijfsvoering valt direct onder de PLV-rector die de processen aanstuurt. 
 
Binnen de schoolleiding geven de teamleiders ieder leiding aan de hen toevertrouwde ljc’s/ docenten/mentoren op basis van hun teambeleidsplan, dat afgeleid is van het schoolplan. Als team wordt de didactische/ pedagogische visie in de praktijk gebracht. Daarnaast heeft iedere teamleider beleidsterreinen/werkgroepen en commissies waar zij verantwoordelijkheid voor afleggen aan de directie. 
 
Een teamleider op het Laurens Lyceum:
-       is flexibel, geduldig, energiek, doelgericht, analytisch sterk, geordend.
-       is constructief, coachend, werkt de-escalerend waar nodig en geeft invulling aan leiderschap passend bij de visie van de  schoolleiding hierop.
-       is communicatief vaardig richting zowel teamleden als ouders en leerlingen.
-       Heeft humor en beschikt over zelfrelativerend vermogen.
-       onderschrijft de didactische en pedagogische visie van ingezet beleid en bouwt hierop voort en is ook een constructief kritische sparringpartner voor de collega’s binnen de schoolleiding en de rector.
-       is overtuigd van de toegevoegde waarde van digitale leermiddelen, met een duidelijke visie op de implementatie hiervan.
-       is minimaal 4 dagen beschikbaar, maar het liefst 5 dagen per week inzetbaar,
-       is indien nodig ook in de avond beschikbaar aangezien dit inherent is aan de functie.
-       staat open voor scholing op het gebied van leiderschap, variërend van een master integraal leiderschap tot het stapelen van diverse modules rondom het thema leiderschap.
-       verbindt zich bij aangetoonde geschiktheid voor minimaal 3 jaar aan de school en de functie, de voortgangsgesprekken en feedback vanuit het team vormen de basis van evaluatie.
-       verdiept zich in activiteiten die eigen zijn aan de afdeling, zoals werving in de brugklas, examenprotocollen in (voor-)examenjaren, profielkeuze in klas 3 etc.
 
De werkzaamheden:


De werkzaamheden van de teamleider zien er als volgt uit:

1.  Leiding geven aan docenten die werkzaam zijn binnen de school, door:
* het voeren van voortgangs- en beoordelingsgesprekken en het adviseren over eventuele rechtspositionele consequenties (de zogenaamde personeelscyclus);
* het verzorgen van de begeleiding van personeelsleden,
* het adviseren over de deskundigheidsbevordering van de docenten en het toezien op vaststelling en uitvoering van scholingsplannen;
* het mede zorg dragen voor de werving en selectie van medewerkers;
* het toezien op de naleving van de schoolafspraken.
 
2. Zorgdragen voor het beleid van de school en de organisatie van het onderwijs en de (bege)leiding van de docenten door:
 • het samenstellen van het eigen teambeleidsplan, waarin schoolbeleid vertaald wordt naar de eigen afdeling/portefeuilles;
 • het concretiseren van het schoolbeleid in uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze binnen de school beschreven staan;
 • het bevorderen en bewaken van het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat binnen het team, mede door leren en ontwikkelen te begeleiden en aan te sturen;
 • aansturen van secties- en sectievoorzitters;
3. Aansturen van het mentoraat door:
 • het samen met mentoren overleggen over zaken die de leerlingbegeleiding betreffen;
 • het organiseren en superviseren van de leerlingenbegeleiding door mentoren;
·      het opstellen van tussentijdse verantwoordingen over de leerlingenbegeleiding;
·      het analyseren van de uitvoering van het beleid voor de leerlingenbegeleiding door het team en het ondernemen van actie naar aanleiding daarvan (voorstellen tot beleidsaanpassing, inschakelen van externe expertise);
 
4. Een bijdrage leveren en mede vormgeven aan het beleid van de school door:
 • het informeren en adviseren van de directie over het te voeren beleid en het participeren in de meningsvorming;
 • het deelnemen aan overlegvormen (o.a. managementteamoverleg), gericht op organisatie, afstemming en aansluiting van de onderwijsprocessen en de werkverdeling binnen het beleid van de school.
5. (Optioneel; afhankelijk van het aantal FTE en beleidsportefeuilles) Een bijdrage leveren aan de uitvoering van het onderwijs van/in het team door:
 • het verzorgen van het onderwijsleerproces in één of meerdere vakken.
 • het begeleiden van individuele en groepen leerlingen.
 
Verantwoording:
De teamleider legt verantwoording af aan de directie over de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding, over de kwaliteit van de docenten en over de mate waarin de uitvoeringsplannen zijn gerealiseerd;
 
Beslissingsbevoegdheid:
De teamleider neemt beslissingen over de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling binnen het team, over te treffen maatregelen bij conflictsituaties, bij beoordeling van het functioneren van docenten en over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling m.b.t. de leerlingenbegeleiding.
 
Voor details m.b.t. verantwoording en beslissingsbevoegdheid, raadpleeg het managementstatuut. 
 
Contacten:
De teamleider heeft contacten met:
 • docenten over hun functioneren en hun resultaten om tot bijsturing te komen;
 • collega-teamleiders over de uitvoering van het onderwijs om tot afstemming te komen over afdeling-overstijgende aangelegenheden;
 • ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de onderwijsinstelling;
 • ouders/verzorgers om informatie te verstrekken en zaken af te stemmen tijdens ouderavonden, voorlichtingsavonden e.d.;
 • leerlingen in het kader van de lessituatie, leerlingbegeleiding en het nemen van maatregelen bij het overtreden van regels;
 • externe organisaties om de zorg voor (probleem)leerlingen af te stemmen en curatief beleid af te stemmen.
 • Externe organisaties om kennis en vaardigheden de school in te halen, mede voor de eigen beleidsterreinen en portefeuilles.
Functie-eisen
Aan de teamleider worden de volgende eisen gesteld:
·      beschikt over brede theoretische- en praktijkkennis op het eigen vakgebied en van algemene onderwijskundige en             managementontwikkelingen
·      heeft inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling
·      heeft brede kennis van didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan
·      heeft kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie ervan
·      heeft vaardigheid in het beoordelen en coachen van verschillende typen docenten
·      heeft vaardigheid in het inspelen op veranderende onderwijsvragen
·      is in staat draagvlak te verwerven
·      is in staat ten behoeve van de directie beleidsplannen te ontwikkelen, de invoering ervan adequaat te plannen en de resultaten ervan te meten
·      is in staat het mentoraat adequaat aan te sturen inclusief de contacten met ouders die daaruit voortvloeien
·      is in staat leerlingen te corrigeren
·      heeft academisch denk- en werkniveau en is in bezit van een onderwijsbevoegdheid
 
De LJC
Om de functie van teamleider goed te kunnen onderscheiden van de taak van leerjaar - coördinator, nemen we in de functieomschrijving van de teamleider ook de omschrijving van de leerjaarcoördinator op, zodat hier eventueel vragen over gesteld kunnen worden in het sollicitatiegesprek.
 
Taakomschrijving Leerjaarcoördinator (LJC)
 
De leerjaarcoördinator (LJC) valt onder taakdifferentiatie. Dit betekent dat iedere bevoegde docent op deze taak kan solliciteren. Aan deze taak is geen specifieke schaal (LB, LC etc.) verbonden.
 
We zoeken een collega die zich kan vinden in de volgende persoonsomschrijving:
 • Flexibel
 • Geduldig
 • Energiek en Doelgericht
 • Constructief, zoekend naar een plan van aanpak
 • Communicatief vaardig, zowel richting leerlingen, ouders en collega’s
 • Empathisch
 • Consciëntieus
 • Onpartijdig en onafhankelijk
 • Geordend
 • Kan overweg met digitale middelen
 • Minimaal 4 dagen per week op school
 • Avonden horen erbij
De leerjaarcoördinator is er voor het leerjaar en de leerlingen, waar de teamleider er is voor het team en de docenten en mentoren. De teamleider is beleidsmaker. De LJC voert in principe uit, maar is wel een klankbord voor dit beleid.
 
Waar de leerjaarcoördinator constateert dat er ruimte is voor verbetering of groei en ontwikkeling in het leerjaar/de klas/ de leerlingen, gaat de teamleider gericht aan de slag met het team van dat leerjaar, docenten van die klas of de individuele docent/mentor.
 
De leerjaarcoördinator richt zich op de feiten, constateringen, zodat de teamleider daar naar kan handelen.
 
De mentoren zijn en blijven eerste aanspreekpunt voor de klas, ouders en individuele leerlingen. Ook zijn het de mentoren die periodiek bekijken hoe de klas ervoor staat, rekening houdend met de overgangsnorm.
 
De docenten zijn en blijven de eerst verantwoordelijke voor klassenmanagement en het afhandelen van incidenten met de eigen leerlingen.
 
Omschrijving _ in details
In overleg en samenwerking met de teamleider:
 • Overleg met de Presentiemedewerker/ indien nodig Dag Coördinatorschap
 • Analyse absenteïsme
 • Analyse cijfers in het leerjaar
 • Analyse huiswerk/ toetsen en schoolafspraken, balans belasting
 • Analyse roosters voor de klassen
 • Stroomlijnen toetsweek: aanspreekpunt voor de eigen jaarlaag en HERkansingen: inschrijvingen, coördinatie dag zelf
 • Aanspreekpunt bij brandjes
 • Ondersteunende rol teamleider en mentoren bij oudercontact, SWT-stempels controleren ter ondersteuning van mentoren waar nodig/ Vak-SWT afstemmen en evalueren en efficiëntie nastreven
 • Aanwezigheid bij periodevergaderingen live en per drive
 • Aanwezigheid bij belangrijke evenementen als Brugklaskamp (LJC 1), Schoolfeesten en waar mogelijk excursies
 • Specifiek voor leerjaar 1 en 2: PR, klas 2 ook ondersteuning in- en doorstroom.
 • Specifiek voor leerjaar 3 en 4V: ondersteuning decanaat, ondersteuning in- en doorstroom, aansluiting onderbouw-bovenbouw.
 • Specifiek voor Leerjaar 4 H/ 5 H en 5V/6V begeleiding en coaching (voor-) examenjaar, voorbereiding keuze vervolgopleiding, examentraining.
 Algemeen:
 • LJC’ers geven les aan hun eigen leerjaar.
 • LJC’ers mogen mentor zijn in hun eigen leerjaar, indien noodzakelijk en verenigbaar, maar het streven is deze taken uit elkaar te houden.
Taakomvang Richtlijn (2021 - 2022)
Een LJC krijgt gemiddeld 0,2-0,3 FTE toebedeeld afhankelijk van het aantal leerlingen in de jaarlaag. 
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
12
Arbeidsvoorwaarden
Schaal 12 met verantwoordelijkheidstoelage

 

Over Laurens Lyceum

Naam school
Adres
Voorhout 100 , 3055ES Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. F. Bastiaansen
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
Laurens Lyceum. Vol Karakter.

Het Laurens Lyceum; wie we zijn, waar we voor staan, waar we voor gaan en waarom.


Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam. We bieden havo, atheneum en fleXnasium (Vwo Academie en Gymnasium) aan. Kiezen voor het Laurens is kiezen voor het FleXrooster dat structuur, ondersteuning en verrijking biedt, alles onder 1 dak: Voorhout 100. Met het FleXrooster als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie vanuit samenwerking met alle betrokkenen. 

De kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid en Ambitie, vormen ons vertrekpunt. Iedere keuze die we maken wordt getoetst aan VIVA. Ons rooster biedt iedere leerling alle faciliteiten om zich te ontplooien; het genereert de flexibiliteit om blijvend te innoveren en de dagindeling stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren. 

We geven op praktische wijze invulling aan onze katholieke identiteit, die is terug te vinden in onze omgangsvormen, er voor elkaar zijn, voor elkaar klaarstaan, de nadruk die we leggen op samenwerking en solidariteit: juniormentoraat, peermediation, schoolwacht, coaching voor en door leerlingen tijdens (Vak-)SWT, LEF! (levensbeschouwing, ethiek en filosofie), het ondersteunen van goede doelen, de identiteits3daagsen rond kerst en pasen, maatschappelijke stage SWT, de groei die we doormaken naar maatschappelijke (internationale) stages. 

Het Laurens neemt je mee op eXpeditie en aan het eind van de reis heb je bagage voor het leven. Tijdens de rit laten we je nadenken over wie je bent, wie je wilt zijn, wie je voor anderen wilt zijn, wat bij je past en welke profiel- en studiekeuzes daarbij het beste aansluiten.

Daarom zeggen we: ‘Wie voor het Laurens kiest toont karakter en verlaat de school Vol Karakter.’

FleXrooster als middel

Onze keuze voor lessen van 80-minuten en maximaal 3 (4) lessen per dag zorgt voor focus op de dag zelf: het echt kunnen verdiepen in de lessen van die dag, samen ergens induiken en voor de volgende dag kun je als leerling ook nooit meer huiswerk hebben dan voor opnieuw 3 (4) vakken. We houden de aandacht binnen die 80 minuten vast door afwisseling in werkvormen, activerende werkvormen. 

Het aanbod van HWK (huiswerkklas in klassenverband), SWT (studiewerktijd) en Vak-SWT (bijles) zorgt ervoor dat iedere leerling het maakwerk, projecten en presentaties op school kan afronden, zodat hoogstens het leerwerk, vanwege de behoefte aan stapelen en herhalen, nog mee naar huis gaat. Iedere leerling maakt 5 FleXuren per week, maar iedere leerling mag er zoveel doen als nodig, onze faciliteiten staan alle leerlingen ter beschikking. 

Het FleXrooster bestaat uiteindelijk uit bouwblokken die we waar nodig ook flexibel kunnen inzetten als dit het rooster en de doelen in een leerjaar ten goede komt, rekening houdend met onze basisprincipes en beloftes.
De lesvrije middag kan tevens ingezet worden voor fleXtra: op school onder begeleiding huiswerk blijven maken, zodat een leerling echt huiswerkvrij naar huis kan (of naar de sportvereniging, muziekles etc.)

Op eXpeditie

Het Laurens Lyceum zet in 2020-2025 het fleXrooster in waar het voor bedoeld is:
het faciliteren van een doorlopend onderwijsproces dat stap voor stap losser komt te staan van leslokaal en lesrooster, stapsgewijs aansturend op zelfsturing, eigen regie en verantwoordelijkheid, met behoud van oog voor de basis: de reguliere vakken.

We vinden het belangrijk dat leerlingen school niet alleen associëren met moeten en cijfers. Wie een plek koppelt aan ontdekkingen en verwondering, wil daar zijn en daarom kiezen we ervoor om al onze leerlingen mee te nemen op eXpeditie. Komend schooljaar 2020-2021 starten de nieuwe bruggers met dit Laurens Leerconcept, waarbij de andere leerjaren meeliften op deze ontdekkingen en ontwikkelingen.

Het Laurens Leerconcept bestaat uit vijf pijlers die de basis vormen voor onze eXpedities:
SPORT  | Bewegen, Sport en Maatschappij
ART       | Kunst, Muziek en Theater (cultuur)
LEF!       | Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie
STEM    | Science, Technology, Engineering en Math
ADVIES | GeoFuture, Adviesbureau, voor grote maatschappelijke en geografische   
                 vraagstukken

De 5 pijlers SPORT ART LEF! STEM ADVIES verzorgen in klas 1 en 2 een vast aanbod van eXpedities in de vorm van vakoverstijgende projecten waarbinnen leerlingen samen leerdoelen bereiken door op ontdekkingstocht te gaan, onderzoek te doen en zo van alles te leren over de samenwerkende vakken en de bijbehorende vaardigheden, maar ook duidelijk in beeld te krijgen welke vaardigheden en kennis zij zelf meebrengen in die samenwerking, waar ze sterk in zijn, waar ze later wellicht verder in willen groeien. 

Zo groeien leerlingen ook natuurlijker toe naar hun profielkeuzes in klas 3 en studiekeuzes voor de toekomst. De samenwerking tussen Decanaat, LEF! en ART speelt hierin een grote rol. In klas 3 geven we meer vrijheid; leerlingen kunnen dan intekenen op eXpedities, aansluitend op het profielkeuzetraject, waar we in klas 1 en 2 dus nog een vast aanbod van eXpedities verzorgen, zodat iedereen met de diverse disciplines in aanraking komt. Wellicht bepaalt dit voor de bovenbouw een keuze voor O&O, BSM, ART+ ? En daarna misschien zelfs de studiekeuze?

Van klas 1 tot en met 6 houden we leerlingen scherp door hen na te laten denken over hoe ze  in het leven staan. Op deze manier geven we als Laurens invulling aan onze identiteit en zo  verlaten leerlingen zelfverzekerd ons Lyceum en vervolgen zij hun weg richting vervolgonderwijs of beroep. 

Digitalisering binnen het Laurens Leerconcept

ICT speelt een grote rol binnen het Laurens Leerconcept. Maar ook weer niet te groot. De intrede van het Chromebook maakt het mogelijk dat (samen-)werken door kan gaan los van lokaal en rooster.  

Digitalisering van het onderwijs maakt het voor docenten mogelijk om ook op afstand te bekijken of leerlingen hun leerdoelen behalen, zodat in de les en daarbuiten aan- en bijsturing een optie is.

Docenten zien precies wat goed gaat met behulp van learning analytics en krijgen een concreet beeld waar extra hulp of uitdaging gewenst is.
Waarom Blended Learning? Het Chromebook is een aanvulling op nog vele andere lesmethodes, want we weten dat schrijven op echt papier en lezen uit een boek ook goed voor je zijn.

Bestuursvorm en schoolleiding

Het Laurens Lyceum heeft een eigen bestuur, de Stichting R-K VHMO voor Noordelijk Rotterdam, met de rector als uitvoerend bestuurder.
De schoolleiding bestaat naast de rector uit vier teamleiders en 3 hoofden, ieder met een eigen aan te sturen team docenten / ondersteunend personeel en beleidsterreinen. Daarnaast worden de teamleiders ondersteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij stemmen alle activiteiten binnen een leerlaag op elkaar af en zijn de sparringpartner van de mentoren. Deze structuur werkt goed en is ingezet vanwege de groei van de school.

Omschrijving school

De sfeer is informeel, open en collegiaal. Het Laurens Lyceum heeft een goede naam in de regio opgebouwd en is door de invoering van het Flexrooster een bijzonder gewilde school geworden voor leerlingen en hun ouders. Dit heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de laatste drie jaar. Momenteel verzorgen ruim 120 collega’s (OP en OOP) het onderwijs voor ongeveer 1050 leerlingen. Vanwege de groei is een uitbreiding van het gebouw aan de orde. Ruimte geven aan leerlingen en medewerkers is een van de verworvenheden van het Laurens.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Herken je je in de functieomschrijving en voel je je aangetrokken tot het profiel van de school? Dan vragen we je te solliciteren middels een sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae.  De brief kan tot en met zondag 16 mei 2021 gemaild worden naar sollicitatie@laurenslyceum.nl ter attentie van mevr. F. Bastiaansen van de HRM administratie, en mevr. drs. M.M. Davids, rector Laurens Lyceum. De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 24 mei. Afhankelijk van de situatie zullen de gesprekken op school of via google meet plaatsvinden.

Nadere informatie met betrekking tot de functie en de school kan worden opgevraagd door een mail te sturen naar sollicitatie@laurenslyceum.nl ter attentie van mevr. F. Bastiaansen van de HRM administratie. Het schoolplan is te vinden op onze site: www.laurenslyceum.nl
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.