Vacature Sectordirecteur onderwijs in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Sectordirecteur onderwijs 
Plaatsingsdatum
2020-10-16 16-10-2020
Sluitingsdatum
31-10-2020
Met ingang van
01-08-2021
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
3,0000
Omschrijving
Het College van Bestuur is op zoek naar een op samenwerking gerichte, resultaatgerichte en verbindende:
Sectordirecteur onderwijs (3 fte)
De functie:
Externe ontwikkelingen beïnvloeden in sterke mate de strategische agenda van onze school. Hierbij gaat het om zowel de ontwikkelingen op het gebied van Media, Entertainment en Technologie als onderwijskundige c.q. maatschappelijke veranderingen. Al deze ontwikkelingen worden continue vertaald naar (deels) nieuwe opleidingen en onderwijskundige zaken. Dit stelt ons als school voor grote uitdagingen op het terrein van de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt en de verdergaande professionalisering van onze planvorming en de daarbij horende verantwoordingslast.
 
De sectordirecteur geeft leiding aan een van de drie MBO onderwijsafdelingen bestaande uit meerdere opleidingen en is lid van het directie- en managementteam. De sectordirecteur is verantwoordelijk voor het onderwijs en de continue ontwikkeling daarvan, de verbinding tussen de afdelingen, de richtinggevende bijdrage aan het strategische beleid van het Grafisch Lyceum Rotterdam, de in- en externe vertegenwoordiging, de aansturing van afdelingsprocessen en dienstverlening en het leidinggeven aan de teamleiders.
 
De belangrijkste taken zijn:

Onderwijs, innovatie en verbinding
• ontwikkelt plannen, beleidsuitgangspunten en -voorstellen voor de langetermijnstrategie en -visie op basis van in- en externe maatschappelijke, technologische en onderwijsontwikkelingen
• initieert en stimuleert de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs, versterkt de samenwerking tussen onderwijsafdelingen, draagt ideeën, concepten en (meerjarige) beleidsplannen aan op een breed en complex beleidsterrein
• initieert samenwerkingen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigt de organisatie in in- en externe (landelijke) overlegorganen en draagt daarbij standpunten van het College van Bestuur uit
• stelt een meerjarig activiteiten- en afdelingsplan op (inclusief meerjarenbegroting)

Bijdragen aan het strategische beleid van de gehele organisatie
• is verantwoordelijk voor de eigen portefeuille, draagt bij aan de ontwikkeling en evaluatie van het strategisch beleid van de organisatie op verschillende afdelingsoverstijgende aandachtsgebieden
• leidt projecten en platforms voor strategieontwikkeling
• adviseert het College van Bestuur over centraal vast te stellen beleidskaders en het scheppen van randvoorwaarden
• draagt zorg voor de positionering en profilering van de onderwijsafdeling

Aansturing afdelingsprocessen en dienstverlening
• coördineert inhoudelijk het algemene beleid, waarbij de organisatie en derden zijn betrokken
• vertaalt de strategie van de organisatie naar meerjaren strategisch beleid voor het aandachtsgebied van de afdeling
• stuurt de uitvoering van de meerjarige activiteiten- en jaarplannen aan

Leidinggeven
• geeft leiding aan de teamleiders (drie) en voert ontwikkel- en beoordelingsgesprekken
• stuurt op verbinding, vertrouwen en ontwikkeling van medewerkers
• bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur van de organisatie

Eisen

Functie-eisen
Wij zoeken een sectordirecteur (3 fte) die vanuit de GLR-visie samenhang aanbrengt en verbinding maakt, zowel in de inhoud als tussen en met mensen. Je creëert commitment en draagvlak voor de missie en visie en het onderwijskundig concept en kunt van daaruit leidinggeven aan de school- en organisatieontwikkeling.
 
Je hebt een visie op onderwijs en inzicht in de besluitvormings- en werkprocessen binnen organisaties. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en je functioneert tactvol en geduldig. Verder heb je oog voor de generieke belangen van onze organisatie en ben je in staat om structuur te brengen in complexe situaties.
 
Per 1 augustus 2021 worden alle opleidingen onderverdeeld in drie onderwijsafdelingen:
  • Cluster 1: Mediavormgeven, bestaande uit Visual Design en Graphic Design (1.400 studenten).
  • Cluster 2: Audiovisuele Media, IT Systems & Devices, Podium- en Evenemententechniek en Redactiemedewerker (1.100 studenten).
  • Cluster 3: Creative Productie, Mediamanagement, Software Developer en GLRxtra (1.100 studenten).
Elke onderwijsafdeling heeft per 1 augustus 2021 drie teamleiders. Zij coördineren de dagelijkse gang van zaken en geven leiding aan het onderwijsteam. De sectordirecteur geeft leiding aan de teamleiders. De wervingsprocedure voor deze teamleiders start in januari 2021.

Gewenst profiel / competenties sectordirecteur:
1. Visiegestuurd werken
Leiding geven aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en deze uitdragen teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren.

2. In relatie staan tot de omgeving
Anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving en deze doelbewust beïnvloeden vanuit ondernemerschap, teneinde onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. Onder omgeving verstaan we bestuur, wet- en regelgeving, ouders, maatschappelijke omgeving en andere relevante organisaties.

3. Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
In dialoog met medewerkers vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit kennis van hun onderlinge samenhang en met het oog op het optimaliseren van leerlingresultaten. Onder organisatiekenmerken verstaan we structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten.

4. Leidinggeven aan medewerkers en teams
Hanteren van leiderschapsstrategieën die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking, leren van leraren en onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie teneinde de school- en onderwijsontwikkeling te bevorderen. Vormen van leiderschap die samenwerking, leren en onderzoeken bevorderen zijn transformatief, moreel, inspirerend, onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.

5. Hogere orde denken
Zaken diepgaand analyseren op basis van adequate informatieverzameling en vanuit alternatieve denkmodellen, en deze in verband brengen met alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.

6. Persoonlijk leiderschap
Handelen in overeenstemming met persoonlijke en algemeen aanvaarde sociale normen en opvattingen over professionele ethiek en inzicht hebben in eigen kwaliteiten, sterktes en zwakheden, beoordelen van de eigen kwaliteiten en bijstellen op hun effect bij anderen. Bewust werken aan de eigen ontwikkeling en daartoe informatie verzamelen bij zichzelf en anderen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
CAO MBO schaal 14
Arbeidsvoorwaarden
Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt een stimulerende werkomgeving, waarin de mens centraal staat en waar je je prima kunt ontwikkelen. Verder bieden we een uitstekende verlofregeling, 13e maand en diverse andere secundaire arbeidsvoorwaarden. De honorering is afhankelijk van leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal € 6.662,- bruto per maand exclusief vakantiegeld (schaal 14 CAO MBO). De aanstellingsdatum is 1 augustus 2021.

Over Grafisch Lyceum Rotterdam

Adres
Postbus 1680, 3000BR Rotterdam Zuid-Holland
Type onderwijs
Regulier
Sector
Middelbaar beroepsonderwijs
Contactpersoon
Mevr. Ria van Zoest
Omschrijving
Het Grafisch Lyceum Rotterdam ontwikkelt en verzorgt opleidingen voor de wereld van media, entertainment en technologie; de creatieve industrie. De organisatie telt 400 medewerkers en wekelijks volgen circa 4500 deelnemers een opleiding aan ons instituut. Opleidingen worden verzorgd in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast maakt ook een VMBO-afdeling deel uit van de instelling met leerwegen voor vormgeven en media. De instelling kenmerkt zich door innovatie, creativiteit, techniek, kwaliteit en een voortdurend streven naar verbetering in een uitdagende en evenwichtige omgeving voor medewerkers, leerlingen en studenten. Zowel aan medewerkers als leerlingen worden hoge eisen gesteld om gezamenlijke doelen te bereiken, maar ze kunnen tevens rekenen op een brede ondersteuning om aan de eisen te voldoen. Op het gebied van onderwijsvernieuwing in relatie tot nieuwe vormen van leren, informatie- en communicatietechnologie, het leveren van maatwerk en kwaliteit maakt het Grafisch Lyceum Rotterdam een snelle ontwikkeling door gebaseerd op een hoog ambitieniveau.
 

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer R. Hoogstraaten, lid College van Bestuur, in eerste instantie via e-mailadres hoogstraaten@glr.nl met het verzoek om even terug te bellen. Dit in verband met de herfstvakantie, 19 tot en met 23 oktober, waarbij onze school is gesloten. De volledige functieomschrijving kun je opvragen middels een email aan personeelenorganisatie@glr.nl De oriënterende sollicitatiegesprekken worden gehouden op maandag 9 november. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. Je sollicitatie kun je tot en met 31 oktober a.s. insturen via het online sollicitatieformulier van het Grafisch Lyceum Rotterdam/Meesterbaan. Ga naar de vacature op www.glr.nl en klik op ‘Solliciteren’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.