Vacature Drie leden Raad van Toezicht (financieel/onderwijs/juridisch) in Purmerend

Onderwijs

Over Stichting CPOW

Naam school
Adres
Wielingenstraat 111, 1441ZN Purmerend Noord-Holland
Denominatie
Oecumenisch
Type onderwijs
Regulier
Sector
Basisonderwijs
Contactpersoon
Mevr. Pels
Omschrijving

Vacature

Functietitel
Drie leden Raad van Toezicht (financieel/onderwijs/juridisch) 
Plaatsingsdatum
2020-09-16 16-09-2020
Sluitingsdatum
16-10-2020
Met ingang van
1-1-2021
Soort vacature
Parttime
Omschrijving
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland en Montessori Onderwijs Purmerend, zoekt drie leden van de raad van toezicht. Met expertise binnen de werkvelden: financiën, juridische zaken en onderwijs.

Wie zoeken wij?
Omdat drie leden de maximale zittingstermijn hebben volgemaakt ontstaan er drie vacatures. De kandidaten voelen zich verbonden met de hier omschreven identiteit, hebben bij voorkeur kennis van en ervaring met het primair onderwijs. Eén vacature richt zich specifiek op het gebied van financiën en bedrijfsvoering binnen de onderwijssector. Dit lid zal tevens toetreden tot de financiële auditcommissie. De andere vacature vraagt expertise binnen het juridische segment. De derde vacature richt zich op de portefeuille onderwijs en dit lid zal toetreden tot de onderwijs auditcommissie.

Wie zijn wij?
Stichting CPOW is verantwoordelijk voor veertien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over zestien locaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer. Onder de verantwoordelijkheid van de stichting valt tevens een school voor nieuwkomers. Het bestuur en de raad van toezicht van CPOW vormen sinds 2010 ook het bestuur van de Stichting Montessori Onderwijs Purmerend. Stichting MOP beheert één school in Purmerend. Stichting MOP werkt vanuit de neutraal bijzondere grondslag en heeft als doel het geven van basisonderwijs dat uitgaat van de eigen unieke mogelijkheden van het individu, gebaseerd op de visie van Maria Montessori.

Onze visie
Wij geloven in onderwijs. We geloven dat we kinderen iets te bieden hebben op weg naar hun volwassenheid en dat geloof daarbij een belangrijke en inspirerende rol speelt. Hierbij laten wij ons leiden door onze gezamenlijke waarden; Verbondenheid, Je doet er toe, Vertrouwen. Vanuit die waarden verhouden wij ons tot elkaar en tot anderen in de samenleving. Wij verwachten van onze medewerkers, en dus zeker van de leden college van bestuur en de raad van toezicht, een positieve en actieve houding ten aanzien van de gezamenlijke waarden en onze christelijke identiteit. Binnen de stichting verantwoorden wij de onderwijskwaliteit op een brede wijze. Wij willen dat scholen het verhaal kunnen vertellen over waar de school voor staat en dit verhaal zichtbaar maken naar kinderen, ouders en de stakeholders, als het karakter van de school.  

Kwaliteit van ons onderwijs
De kwaliteit van de scholen is door de inspectie van het onderwijs als voldoende en bij één school als goed beoordeeld. Zicht op de kwaliteit van het onderwijs wordt gerealiseerd door continue verbetering van de kwaliteitszorg binnen de scholen, de inzet van een intern auditteam en het afleggen van  kwaliteitsbezoeken door het college van bestuur. Binnen CPOW is een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. In deze verbetercultuur leren collega’s van elkaar en betrekken zij de leerlingen en ouders op school bij het verbeteren van het onderwijs.

Focus in ons strategisch beleid
 • Professionele ruimte en ontwikkeling van de leerkracht centraal; o
 • Opleiden in de school;
 • CPOW als sterk werkgeversmerk;
 • Spreiding van het onderwijsaanbod in de regio en samenwerking ketenpartners;
 • Profilering CPOW & MOP;
 • Waarden gedreven leiderschap.

Eisen

Functie-eisen
Wat vinden wij belangrijk?
De raad van toezicht (rvt) van CPOW/MOP streeft naar professioneel toezicht vanuit een eenduidig toezichtkader.
Voor alle leden geldt dat zij:
 • de confessionele identiteit (zoals geformuleerd in de identiteitskaart) van CPOW onderschrijven;
 • de onderwijskundige identiteit van CPOW en MOP onderschrijven;
 • brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring hebben;
 • affiniteit hebben met de doelstellingen van CPOW en MOP;
 • beschikken over een positief kritische instelling;
 • in staat zijn om met verschillende belangen om te gaan;
 • voldoende afstand kunnen bewaren tot het college van bestuur van de stichtingen maar waar nodig wel doortastend kunnen optreden;
 • in staat zijn in grote lijnen te denken;
 • vanuit een specifieke deskundigheid een eigen bijdrage kunnen leveren aan het toezicht op het bestuur van CPOW/MOP, waarbij het gaat om deskundigheid op de volgende terreinen: onderwijs en kwaliteit, human resources, financiën en risicobeheersing, juridische zaken en identiteit.
 • beschikken over een relevant netwerk;
 • werkzaam zijn (geweest) in een organisatie die qua omvang en complexiteit minstens vergelijkbaar is met CPOW/MOP;
 • bij voorkeur woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van CPOW en MOP;
 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau.
Auditcommissie
De raad van toezicht heeft een financiële auditcommissie ingesteld die bestaat uit twee van haar leden. De auditcommissie adviseert de rvt op alle mogelijke financiële onderwerpen binnen CPOW/MOP, zoals bijvoorbeeld:
 • de (meerjaren)begroting;
 • de tussentijdse financiële rapportages;
 • het accountantsverslag;
 • de financiële paragraaf in beleidsstukken;
 • het naleven van het treasurystatuut;
 • interne en externe risicoanalyses en risicobeheersing.
Voor het goed uit kunnen voeren van de functie vindt er regelmatig overleg plaats met het college van bestuur, de controller, de externe accountant en indien nodig het administratiekantoor. Voor het lid rvt dat deelneemt aan de auditcommissie geldt dat hij/zij:
 • inhoudelijk bekend is met de hierboven genoemde financiële onderwerpen;
 • ruime werkervaring heeft opgedaan in een zware financiële functie;
 • kennis heeft van operationele bedrijfsvoering, bij voorkeur binnen de onderwijssector;
 • bekend is met de moderne opvattingen op het gebied van corporate governance.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
Tijdsbeslag / vergoeding / voortdurende professionalisering
Het lidmaatschap van de RvT vraagt een tijdsbeslag van minimaal twee dagdelen per maand.
Het vacatiegeld is vastgesteld op €5.000/jaar voor een lid.
Investeringen in de deskundigheid om als toezichthouder optimaal te functioneren.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Praktische informatie en procedure
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in bovenstaand profiel herkent, horen wij graag van u. Voor een recent jaarverslag en nadere informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website CPOW.nl.
Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen naar werken@cpow.nl onder vermelding van sollicitatie lid rvt, ter attentie van Joke Pels.

Mondelinge toelichting kunt u krijgen van de voorzitter van de raad van toezicht: Robert Zaal via 06-51335937.
Het natrekken van referenties kan deel uit maken van de procedure. 
Uw sollicitatie moet uiterlijk zondag 18 oktober 2020 bij de stichting zijn.

In verband met de maatregelen ten aanzien van het inperken van het coronavirus, volgt er nog informatie over wanneer en hoe de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden.

Op de website CPOW vacatures vindt u de identiteitskaart en alle specifieke profielschetsen. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.