Vacature Locatie-directeur in Rotterdam

Onderwijs

Over A. Willeboerschool 

Naam school
Adres
Meindert Hobbemalaan 2, 3062SK Rotterdam Zuid-Holland
Denominatie
Openbaar
Type onderwijs
Speciaal
Sector
Speciaal (Basis) Onderwijs
Contactpersoon
Afdeling Werving
Omschrijving
In totaal heeft BOOR 85 openbare scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter. Dit betekent dat wij voor ieder kind een passende school hebben. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen in Rotterdam en omgeving. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. De fundamentele rechten en plichten van kinderen nemen bij ons een bijzondere plaats in en met name het Verdrag inzake de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Op basis van de identiteit en kernwaarden stelt BOOR grenzen aan gedrag van leerlingen en hun ouders. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde binnen onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt BOOR nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen zijn een uitdagende leeromgeving. Ook stimuleren wij dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. BOOR creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom investeren wij in hun professionaliteit, gezondheid, welzijn en betrokkenheid. Wij vinden het erg belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is. Daarom is er een kwaliteitsprofiel opgesteld voor de scholen. De scholen werken daarmee voortdurend en gestructureerd aan de kwaliteit van het onderwijs.

Vacature

Functietitel
Locatie-directeur 
Plaatsingsdatum
4-2-2020
Sluitingsdatum
13-5-2020
FTE
1,0
Omschrijving
Ons verhaal
Stichting BOOR draagt zorg voor kwaliteit in het onderwijs. (speciaal) Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Ongeveer 80 scholen vallen onder onze stichting, waaronder A. van Willeboerschool.
De A. Willeboerschool verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 – 20 jaar. De school is opgedeeld in een basisafdeling (SO 4-12 j) en een afdeling voor voortgezet onderwijs (VSO 12- 20 j), de Hoge Brug.

De A. Willeboerschool verzorgt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4–20 jaar. De school is opgedeeld in een basisafdeling (SO 4-12 jaar) en een afdeling voor voortgezet onderwijs (VSO 12- 20 jaar), VSO de Hoge Brug.

Het motto van onze school ´Gewoon als het kan, speciaal als het moet´

Wij gaan uit van mogelijkheden en creëren met het hele team de juiste leer- en ontwikkelingskansen voor onze leerlingen. Wij bieden onderwijs, opvoeding, plezier en ontspanning, kortom: een aangepaste en op de behoeften van de leerlingen toegesneden leeromgeving met oog op de toekomst.

De school is voor de leerlingen een gezellige en veilige plek om naar toe te komen. We stellen duidelijke eisen aan onze leerlingen en werken volgens een duidelijke structuur. Naast het aanleren van schoolse vaardigheden zoals lezen en rekenen is er binnen ons onderwijs veel aandacht voor de sociale redzaamheid en het leren van sociale vaardigheden.

De school wordt bezocht door leerlingen met een grote verscheidenheid in culturele achtergrond. Dit beschouwen we als een verrijking voor het leer- en leefklimaat op onze school. De locatie-directeur draagt i.s.m. het team zorg voor de wijze waarop het onderwijsleerproces (onderwijskundig en didactisch) en de onderwijsondersteuning, waaronder de leerlingenzorg, vorm wordt gegeven op de school voor wat betreft organisatie en management. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met de locatie-directeur van de VSO-afdeling, VSO De Hoge Brug.

De school is groeiende en heeft op dit moment 7 groepen (inclusief 1 pilotgroep vanuit de samenwerking met Lievegoed, KDC Huize Thomas) en 26 teamleden.

De ontwikkelambitie van de sector:

https://www.youtube.com/watch?v=DbJKDijtOO0&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=Zd2riGwPW84&feature=youtu.be


Om de ontwikkelingen binnen de school verder vorm en inhoud te geven zoeken wij:
- een inspirator die visie vertaalt in beleid en handelen en handelen toetst aan beleid en visie. Die nieuwsgierig is, toekomstgericht en met beide benen in het heden staat.
- een coach, die teams begeleidt in hun professionele ontwikkeling en groei. Die ondersteunt, vertrouwen geeft en anderen sterker maakt in hun positie.
- een verbinder, die mensen inspireert en motiveert samen te werken aan het beste onderwijs.
- een regisseur, die faciliteert, mandateert en implementeert, stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen.
- een ambassadeur, die onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt en opkomt voor de belangen van de leerlingen en de organisatie.

Wij verwachten dat je:
- ervaring hebt in een relevante leidinggevende functie (in PO of (V)SO). Ervaring binnen het speciaal onderwijs, met name ZML, is een pre;
- affiniteit hebt met de doelgroep;
- ervaring hebt in het aansturen van veranderprocessen en in staat bent om het groeiproces van de school goed te begeleiden;
- de visie van de school in samenwerking met het team verder vorm geeft;
- de doelstellingen van openbaar onderwijs onderschrijft;
- kennis hebt van de vernieuwingen in het onderwijs;
- inzicht hebt in de financiering van onderwijs en zorg, deze kunt monitoren en hierop kan anticiperen;
- op een open manier samenwerkt met de directeur met portefeuille, collega locatie-directeuren, afdelingsleiders, teamleden, externen en ouders;
- kwaliteiten van collega´s ziet en benut;
- ingeschreven staat in het schoolleidersregister PO;
- humor hebt en kunt relativeren;
- flexibel maar duidelijk bent;
- reflecteert en actief leert van je ervaringen.

Wij bieden:
- een uitdagende werkomgeving op een prettige, kleinschalige school;
- een fulltime dienstverband (0,8 fte is bespreekbaar)
- de mogelijkheid om invloed te hebben op de bovenschoolse beleidsvoorbereiding en ontwikkeling van de sector (V)SO;
- een professioneel, collegiaal, zelfstandig werkend team;
- salariëring: loonschaal AC, conform CAO-PO.

Nadere informatie en solliciteren:
Ben jij onze nieuwe locatiedirecteur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan vóór 3 februari 2020. Dit kan door je CV en motivatiebrief te mailen naar sollicitatie@stichtingboor.nl.  Voor nadere inlichtingen ten aanzien van de functie kun je je richten tot Heleen Lezer (locatiedirecteur) via heleen.lezer@willeboerschool.nl.
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Joyce Verschuur (recruiter) via telefoonnummer: 06 - 57169642.

Een selectie-assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Stichting BOOR verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken, op 80 scholen met ruim 3500 medewerkers voor ongeveer 30000 leerlingen. Samen werken we aan kwaliteit in onderwijs met als kernwaarden onder andere: oog voor talent, toekomstgericht, een sterke binding met de samenleving en betrokkenheid.
De sector SO/VSO van Stichting BOOR is volop in beweging, Directiefuncties kunnen op termijn anders gepositioneerd worden in een nieuwe organisatiestructuur.

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.