Vacature Directiesecretaresse 0,5 fte, code 201907010 in Boxtel

Onderwijs

Over Jacob-Roelandslyceum

Naam school
Jacob-Roelandslyceum
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Boxtel
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
havo, vwo
Beschrijving
Het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Het Jacob-Roelandslyceum is gehuisvest in een prachtig vernieuwd schoolgebouw aan de Grote Beemd en is de plaats waar ruim 1300 vwo- en havoleerlingen vanuit de hele regio met veel succes hun opleiding volgen. Het Jacob-Roelandslyceum: - ziet het verwerven van kennis en vaardigheden als een belangrijke basis om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. - biedt een diversiteit aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. - zorgt voor een veilige, uitdagende leeromgeving. - daagt elke leerling uit om het beste uit zichzelf te halen.
Bijzonderheden
Het Jacob-Roelandslyceum maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vacature

Functietitel
Directiesecretaresse 0,5 fte, code 201907010 
Plaatsingsdatum
12-7-2019
Met ingang van
12-07-2019
FTE
0,5
Omschrijving
Vacature directiesecretaresse OMO Scholengroep Boxtel 0,5 fte

In Boxtel staan drie scholen voor voortgezet onderwijs: het Baanderherencollege vmbo, het Baanderherencollege praktijkonderwijs en het Jacob-Roelandslyceum. De drie scholen gezamenlijk vormen Scholengroep Boxtel.
Het Baanderherencollege vmbo en praktijkonderwijs (ca. 900 leerlingen).
Het Baanderherencollege is gehuisvest in één gebouw met zowel vmbo als praktijkonderwijs. De school biedt alle mogelijke leerwegen in het vmbo met vele keuzemogelijkheden, en zo nodig met behulp van extra ondersteuning. In de beide beroepsleerwegen wordt Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen, Bouw, Wonen en Interieur alsmede Produceren, Installeren en Energie aangeboden. In de theoretische leerweg is ook het profiel ‘groen’ mogelijk. In samenwerking met het Jacob-Roelandslyceum is er een havo-kans talentlijn ingericht voor leerlingen die mogelijk kunnen doorstromen naar de havo.
Het praktijkonderwijs biedt onderwijs op maat aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De school is kleinschalig georganiseerd. De leerlingen worden door middel van individuele ontwikkelingsplannen - waarbinnen in belangrijke mate uitvoering wordt gegeven aan praktische scholing en stages – voorbereid op een passende werkplek en/of een vervolgopleiding.
De lijfspreuk van het Baanderherencollege in de komende jaren is ‘Je telt mee op het BHC!’. Op basis van de huidige situatie, de ambities van de school en mogelijke wensen van toekomstige leerlingen (en hun ouders) staan twee kernwaarden centraal:
- De leerling gekend;
- Persoonlijk presteren.

Het Jacob-Roelandslyceum (ca. 1.400 leerlingen)
Het Jacob-Roelandslyceum is een streekschool met een sterk imago. De school biedt een recent vernieuwd aanbod gymnasium, atheneum en havo aan. Op de school werken circa 130 medewerkers. Naast het reguliere aanbod kent de school een breed aantal profileringen, waaronder technasium, cultuur, Engels plus en sport & lifestyle. Alle leerlingen werken met een laptop. In haar onderwijsvisie beschrijft het Jacob-Roelandslyceum dat het pedagogisch klimaat en de onderwijsleersituatie zo op elkaar zijn afgestemd en ingericht, dat leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. In de vernieuwde onderwijskundige koers stimuleert het Jacob-Roelandslyceum het leren van leerlingen door aan de ene kant het onderwijs steeds beter op maat vorm te geven en aan de andere kant voldoende veiligheid te bieden in een op ontwikkeling- en motivatiegericht pedagogisch klimaat.

Ter ondersteuning van de bovenschoolse zaken van de directieleden, in het bijzonder de rector, zijn wij op zoek naar een deskundige, enthousiaste en representatieve directiesecretaresse voor 0,5 fte. Je bent proactief, flexibel en servicegericht. Daarnaast weet je wanneer informatie vertrouwelijk moet blijven. Je werkt nauwkeurig en zelfstandig, stelt prioriteiten en kunt snel schakelen.
Wij bieden een plezierige werkomgeving, met mogelijkheden voor ontwikkeling en een aanstelling met uitzicht op een vast contract.

Procedure
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? U kunt solliciteren op deze vacature door uw sollicitatie en CV te uploaden via https://vacatures.omo.nl/. Sollicitaties via e-mail kunnen niet in behandeling worden genomen. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de heer Van den Berg. Hij is bereikbaar via j.vd.berg@bhc.nl.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 13 augustus 2019.
Brievenselectie van kandidaten vrijdag 16 augustus (in afwezigheid van kandidaten)
Eerste ronde selectiegesprekken: maandag 19 augustus tussen 15.00 en 20.00 uur
Mogelijk meeloopmoment op het directiesecretariaat donderdag 22 augustus van 14.00 tot 17.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken maandag 26 augustus tussen 17.00 en 20.00 uur
Arbeidsvoorwaardengesprek dinsdag 27 augustus tussen 13.00 en 15.00 uur.


FUWA-VO Sessie directiesecretaresse
Functie-informatie
Functienaam directiesecretaresse
Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs
Onderdeel Schoolorganisatie
Salarisschaal 7
Indelingsniveau IIIc
FUWASYS-advies 7 - IIIc
Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning
Activiteiten Bewerken van gegevens, Beleids- en bedrijfsvoerings-ondersteunende werkzaamheden
Kenmerkscores 32232 33223 23 32
Somscore 35
Datum 28-04-2011
FUWASYS-versie 2010.1.62

Functiebeschrijving
Context
Ons Middelbaar Onderwijs
De raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van de school. De rector/algemeen directeur is, op basis van het OMO-directiestatuut, integraal eind-verantwoordelijk voor de hem/haar door de raad van bestuur opgedragen taken en is daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de raad van bestuur. De rector/ algemeen directeur draagt zorg voor de primaire taken en de daarbij behorende ondersteunende processen van de school.

Directiesecretaresse
Het domein management, advies en ondersteuning ondersteunt en adviseert de directie op het gebied van de diverse beleidsterreinen van de onderwijsinstelling. Zij levert een bijdrage aan het proces van beleidsvoorbereiding -uitvoering en -beheer, ontwikkelt (mede) beleid, verricht procesondersteuning (o.a. door in sommige gevallen leiding te geven aan andere (O)OP medewerkers) en adviseert het management. Het domein bestaat uit medewerkers in functie van directiesecretaresse, medewerker PR en communicatie, roostermaker, beleidsondersteunend medewerker, beleidsmedewerker, hoofd audit en control, manager bedrijfsvoering en manager onderwijs.
De directiesecretaresse is onder verantwoordelijkheid van de rector/algemeen directeur belast met het verlenen van secretariële ondersteuning aan (de leden van) de directie.

Werkzaamheden
1. Is belast met het verlenen van secretariële ondersteuning aan (de leden van) de directie door:
- zorg te dragen voor de secretariële ondersteuning van de rector/algemeen directeur en/of directieleden van de instelling;
- het verzorgen van de correspondentie van het management aan de hand van concepten of volgens ontvangen summiere aanwijzingen voor de opstelling van brieven, mededelingen e.d.;
- het typen dan wel zorgdragen voor het typen van veelal vertrouwelijke correspondentie en overige stukken en deze voor te leggen ter ondertekening;
- de agenda bij te houden van de eindverantwoordelijke van de instelling en daarbij een doelmatige tijdsindeling voor de eindverantwoordelijke van de instelling te bevorderen en te controleren op
het nakomen van afspraken;
- bij bijeenkomsten te zorgen voor een (interne of externe) locatie en alle benodigde faciliteiten;
- al dan niet op aanwijzing conceptagenda's op te stellen en zorg te dragen voor samenstelling en toezending van vergaderstukken van overlegorganen waarvan de eindverantwoordelijke van de
instelling voorzitter is;
- verslagen te maken van vergaderingen waarvan de eindverantwoordelijke van de instelling voorzitter is;
- verslagen te maken van interne vergaderingen
- voortgangsrapportage en besluitenlijst uit te werken en te zorgen voor verspreiding;
- de voortgang van de op basis van genomen besluiten te ondernemen activiteiten te bewaken;
- het werkarchief op te zetten van de directie en van het management van de eenheid beheer en organisatie en deze archieven bij te houden en te waken voor tijdige en volledige inlevering van
de te archiveren stukken en de dossiers te completeren;
- te fungeren als eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor interne medewerkers en externe instanties;
- informatie te verzamelen, rubriceren en aan te leveren ten behoeve van het management zo nodig voorzien van aandachtspunten (samenstellen managementinformatie).

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
- Beslist bij/over: het voorbereiden en de verslaglegging van vergaderingen, bij het zelfstandig concipiëren van brieven, bij het verzamelen en ordenen van gegevens en bij het maken en
afhouden van afspraken voor de directie.
- Kader: interne werkafspraken en administratieve voorschriften.
- Verantwoording: aan de leidinggevende voor wat betreft de kwaliteit van de secretariële ondersteuning, de voortgang en de organisatie van de werkzaamheden en van het samenstellen van
managementinformatie.

Kennis en vaardigheden:
- kennis en ervaring met het onderwijs en/of non-profitsector is een pré
- kennis van de administratieve procedures en van de werkinstructies en aanwijzingen evenals van de te hanteren regelingen;
- kennis van archiverings- en documentatietechnieken;
- kennis van de Nederlandse taal en grammatica;
- kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken;
- inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen de onderwijsinstelling en bekendheid met de aard van de werkzaamheden binnen de directie;
- inzicht in de structuren binnen de instelling;
- vaardigheid in het plannen en structureren van werkzaamheden;
- vaardigheid in het gebruik van administratieve computerprogramma's, het notuleren van vergaderingen, het uitwerken van notulen en het naar eigen inzicht concipiëren van brieven;
- communicatieve vaardigheden;
- in staat tot samenwerking;
- vaardigheid in het creatief omgaan met problemen;
- vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en werkdossiers.

Contacten:
- met leidinggevenden in de instelling om informatie te geven en tot afstemming te komen;
- met derden (ouders/verzorgers, directeuren, docenten, OOP’ers, externe instanties) over de secretariële afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen over inhoud en voortgang van in
behandeling zijnde onderwerpen en om (agenda)afspraken te maken en af te houden (bufferfunctie) voor de leden van de directie;
- met derden om (agenda)afspraken te maken;
- met derden (ouders/verzorgers, medewerkers, externe instanties) over de secretariële afhandeling van zaken, om informatie uit te wisselen;
- met derden over inhoud en voortgang van in behandeling zijnde onderwerpen om afspraken te maken.

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.