Vacature Groepsleerkracht ds. Van Lingenschool Zetten in Veenendaal, Ochten en Zetten

Onderwijs

Over Stichting CPOV eo

Naam school
Stichting CPOV eo
Contactpersoon
Dhr. Van der Blom
Plaats
Veenendaal, Ochten en Zetten
Denominatie
Protestants-Christelijk
Type onderwijs
Regulier, Speciaal
Sector
Basisonderwijs
Niveau
pro
Beschrijving
Stichting CPOV e.o. heeft twaalf basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer met in totaal ongeveer 3500 leerlingen en 350 personeelsleden.

Missie
De stichting heeft tot doel de oprichting en instandhouding van scholen voor primair en speciaal christelijk onderwijs. Daarbij is zij erop gericht kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen met als doel hen voor te bereiden op een plaats in de samenleving, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen, waarin het welzijn van het kind voorop staat.

Visie
Onze bron is de bijbel; het woord van God.
Vanuit deze bron willen we kinderen opvoeden in verantwoordelijkheid, eerlijkheid en respect voor zichzelf en voor elkaar.
Wij willen kinderen oprechte deelnemers maken van onze samenleving.
Wij gaan voor passend onderwijs voor alle leerlingen.
Daar waar nodig met aanvullende expertise, zorg en middelen; en met ondersteuning vanuit of binnen onze speciale (onderwijs) voorziening (SBO de Windroos).
We willen een geborgen leerklimaat voor de leerling met goed gekwalificeerd personeel in een prettige en geoutilleerde werkomgeving binnen een transparante organisatie.
 
Bijzonderheden
Stichting CPOV e.o. kent een protestants-christelijke identiteit. Dit komt als volgt tot uiting:

Op de scholen van CPOV mag u verwachten dat het team van medewerkers zich bezighoudt met de volgende activiteiten/ontwikkelingen op het gebied van identiteit.
 • Vormgeven van de grondslag en identiteit
  • Medewerkers van CPOV weten de grondslag en identiteit van de christelijke school tot uiting te brengen in activiteiten en werkwijzen. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • De grondslag en identiteit van CPOV/ de school kent en ermee instemt;
   • Werkt vanuit de waarden en normen zoals deze op school gelden;
   • Een wezenlijke bijdrage levert aan de godsdienstige vorming ten aanzien van het lesprogramma.
 • Overleg over doorwerking van christelijke identiteit
  • Medewerkers van CPOV overleggen met collega's over de wijze waarop christelijke identiteit doorwerkt in de school. Zij hebben respect voor elkaars gelooofsopvattingen, maar bieden ook ruimte aan die opvattingen. Ze dragen bij aan de eenheid van de vormgeving van van de identiteit binnen de school. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • bewust heeft gekozen voor een christelijke school / christelijk onderwijs;
   • respect heeft voor de standpunten van collega's , ouders en kinderen;
   • zaken rondom de doorwerking van de christelijke identiteit bespreekbaar maakt.
 • Relatie met leerlingen en ouders
  • Medewerkers van CPOV kunnen aan leerlingen en ouders uitleggen wat de levensbeschouwelijke identiteit van de school inhoudt en wat deze betekent voor de relatie onderling. Ze kunnen uitleggen wat de christelijke identiteit van de school betekent. Dit houdt in dat iedere medewerker
   • aan ouders kan uitleggen wat past binnen het beleid van de school ten aanzien van de identiteit;
   • ouders informeert over de doelstellingen en werkwijzen van godsdienstige vorming;
   • rekening houdt met de opvattingen van anderen inzake godsdienst en levensbeschouwing
 • Stimuleren en begeleiden van leerlingen
  • Medewerkers van CPOV begeleiden en stimuleren leerlingen bij het ontdekken, ontwikkelen en laten zien van de eigen identiteit. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • spreekt met leerlingen over de plaats van (christelijk) geloven in het dagelijks leven en samenleven;
   • inzicht heeft in de culturele, etnische, sociale en emotionele verschillen tussen leerlingen;
   • gepaste ruimte geeft aan alle mogelijke verschillen en diversiteiten
 • Identiteit van de school in relatie tot de omgeving
  • Medewerkers van CPOV kunnen de ontwikkelingen in de samenleving en in de (directe) omgeving van de school beoordelen in relatie tot de identiteit van de school. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • het pluriforme karakter van de samenleving erkent en daarmee kan omgaan en erop inspelen;
   • zoveel mogelijk bekend is met de kerkelijke stromingen ter plaatse;
   • ontwikkelingen in de samenleving bespreekt met collega's, leerlingen en ouders.

Vacature

Functietitel
Groepsleerkracht ds. Van Lingenschool Zetten 
Plaatsingsdatum
15-5-2019
Met ingang van
01-08-2019
Soort vacature
Parttime
FTE
circa 0,8000
Omschrijving
Ben jij iemand die:
 • een Protestants-Christelijke levensovertuiging heeft en bewust meeleeft met een kerkelijke gemeenschap;
 • bij voorkeur ervaring heeft met kinderen in de betreffende leeftijdscategorie;
 • een pedagogisch klimaat schept waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen;
 • handelingsgericht en opbrengstgericht wil werken;
 • coöperatief teamlid wil zijn in een klein team;
 • een bijdrage levert aan de visie om onze leerlingen zelfstandiger te maken en meer onderwijsvormen in te zetten?
Dan ben je van harte welkom om te solliciteren!

We bieden je:
 • een enthousiast, intensief samenwerkend team;
 • een lerend werkklimaat gericht op samenwerking;
 • ondersteuning bij het uitoefenen van de functie door de directeur en het team;
 • ondersteuning bij het bieden van extra zorg;
 • een school die plaats biedt aan diverse externe ondersteunings-deskundigen;
 • na de zomervakantie (mogelijk) een vaste aanstelling.

De Van Lingenschool is een school waar muziek in zit. Vanuit een relatie met de kinderen willen we komen tot optimale prestaties.
Wij stellen onderwijsbehoeften en talenten van het kind centraal en hebben aandacht voor het eigenaarschap van het kind. In ons onderwijs maken wij gebruik van diverse onderwijsvormen.
De school beschikt over moderne onderwijsmiddelen en eigentijdse materialen. De Van Lingenschool is trots op de ondersteuning die aan kinderen geboden kan worden.

 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
L10

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bendiks Westerink, directeur of Elly de Boer,
ib-er/bouwcoördinator, 0488-452323.

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan een reactie
uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 per e-mail naar solliciteer@cpov.nl en naar bendiks.westerink@vanlingenschoolzetten.nl.

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je tijdens kantooruren contact opnemen met André van der Blom, personeelsfunctionaris CPOV, 0318-519076.
 
De sollicitatiegesprekken zullen zo snel mogelijk na de sluitingsdatum plaatsvinden.


 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.