Vacature Afdelingsleider bovenbouw hernieuwde oproep in Boxtel

Onderwijs

Over Jacob-Roelandslyceum

Naam school
Jacob-Roelandslyceum
Contactpersoon
Zie omschrijving
Plaats
Boxtel
Denominatie
Rooms-Katholiek
Type onderwijs
Regulier
Sector
Voortgezet Onderwijs
Niveau
havo, vwo
Beschrijving
Het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Het Jacob-Roelandslyceum is gehuisvest in een prachtig vernieuwd schoolgebouw aan de Grote Beemd en is de plaats waar ruim 1300 vwo- en havoleerlingen vanuit de hele regio met veel succes hun opleiding volgen. Het Jacob-Roelandslyceum: - ziet het verwerven van kennis en vaardigheden als een belangrijke basis om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. - biedt een diversiteit aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. - zorgt voor een veilige, uitdagende leeromgeving. - daagt elke leerling uit om het beste uit zichzelf te halen.
Bijzonderheden
Het Jacob-Roelandslyceum maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vacature

Functietitel
Afdelingsleider bovenbouw hernieuwde oproep 
Plaatsingsdatum
1-3-2019
Met ingang van
02-04-2019
FTE
1
Omschrijving
Vacature afdelingsleider vwo 4, 5 en 6 op het Jacob-Roelandslyceum, aanvang start schooljaar 2019-2020
Wij zijn op zoek naar een afdelingsleider voor vwo 4, 5 en 6 en zien uw reactie met curriculum vitae graag uiterlijk 6 mei 2019 tegemoet via de website https://vacatures.omo.nl.

De organisatie
Het Jacob-Roelandslyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo te Boxtel. De schoolorganisatie ressorteert onder het bevoegd gezag van Ons Middelbaar Onderwijs. Samen met het Baanderherencollege vormt het Jacob-Roelandslyceum de OMO-scholengroep Boxtel.
Het organisatorisch en onderwijskundig beleid wordt op dit moment ontwikkeld en aangestuurd door een tweehoofdige directie. Deze bestaat uit de rector, die tevens eindverantwoordelijk schoolleider is van het Baanderherencollege, en de directeur onderwijs met locatieverantwoordelijkheid voor het Jacob-Roelandslyceum. De kerndirectie wordt in de uitvoering ondersteund door een team van afdelingsleiders en de afdelingshoofden van de facilitaire diensten, administratie, ICT en van Onderwijs-Communicatie-Planning.
Het Jacob-Roelandslyceum is een innovatieve school waar het onderwijs steeds meer op maat wordt vormgegeven met behulp van ICT. De school is van mening dat de beste leerkracht in de leerling zelf zit. Dit betekent dat leren begint bij de leerling die gemotiveerd is om het maximale uit zichzelf te halen. Als leerling moet je actief zijn, initiatieven nemen, zelfstandig kunnen werken en steeds meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit is een voorwaarde voor succes. Niet alle leerlingen zijn hetzelfde en het Jacob-Roelandslyceum houdt daar steeds beter rekening mee in de wijze waarop het onderwijs aanbiedt en leerlingen begeleidt. Veiligheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid gelden als belangrijke kernwaarden binnen het Jacob-Roelandslyceum.
Het Jacob-Roelandslyceum kent een Matrix-organisatie, waardoor iedere docent zowel deel uitmaakt van een sectie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en die wordt aangestuurd door de directeur onderwijs, als van een afdeling die onder de aansturing van de afdelingsleider verantwoordelijk is voor de goede begeleiding van de leerlingen in een prettig en veilig pedagogisch klimaat.

De aansturing van elke afdeling geschiedt door afdelingsleiders met een leidinggevende verantwoordelijkheid. Het Jacob-Roelandslyceum heeft op basis van de reeds bestaande organisatiestructuur vier afdelingen.
Dit zijn:
1. De afdeling voor de brugklasleerlingen
2. De afdeling voor de leerlingen van 2/3 havo en vwo
3. De afdeling voor de leerlingen van 4/5 havo
4. De afdeling voor de leerlingen van 4/5/6 vwo

De afdelingsleider wordt met name voor organisatorische zaken en leerlingenzaken ondersteund door een coördinator.
De rector en de directeur onderwijs vormen tezamen met de vier afdelingsleiders het managementteam.

De afdelingsleider geeft leiding aan een uit docenten bestaande afdeling. Hij is – naast dat hij betrokken is bij de totstandkoming van algemeen geformuleerd beleid - medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid in zijn afdeling. Naast zijn leidinggevende taken heeft de afdelingsleider nog een aantal lesgevende taken. Het uitgangspunt hierbij is dat hij, uitgaande van een 1,0 baan, ongeveer 8 lesuren per week verzorgt afhankelijk van de mogelijkheid om taken weg te leggen in het afdelingsteam.
Elke afdeling is een samenhangend geheel en biedt op basis van de visie van de school voldoende gelegenheid de specifieke doelgroepleerling van de afdeling optimaal te begeleiden.

De rol en de taak van de afdelingsleider
De afdelingsleider van het Jacob-Roelandslyceum handelt vanuit de visie op onderwijs van het Jacob-Roelandslyceum en toont in samenhang daarmee voorbeeldgedrag. Hij straalt vertrouwen uit en is een open persoonlijkheid (met de juiste gereserveerdheid). Door zijn enthousiasme, motivatie en passie voor het onderwijs weet hij draagvlak te creëren. Zijn communicatief vermogen draagt bij aan het uitdragen van datgene waar het Jacob-Roelandslyceum voor staat. Daarbij houdt de afdelingsleider in het oog dat het schoolbelang vóór het afdelingsbelang en het medewerkerbelang gaat. Zijn optreden heeft een positief effect op de te behalen resultaten. Middels een positieve grondhouding weet hij de juiste koers en de juiste doelen binnen zijn afdeling te bepalen, kan hij zaken goed coördineren. Hij heeft overzicht en kan ‘boven zaken uit denken’. Hij kan conflicten hanteren en is niet bang om deze aan te gaan. De afdelingsleider is betrouwbaar, eerlijk en neemt anderen en zichzelf serieus.
De afdelingsleider kan de school vertegenwoordigen. Hij is – binnen de context van de afdeling waar hij leiding aan geeft - extern gericht en weet wat er speelt op het niveau van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen, op het niveau van de opleidingsstructuur van het primair- en/of het vervolg onderwijs en collega-scholen van voortgezet onderwijs.
De afdelingsleider is een goede organisator, hij is efficiënt, weet zijn werkzaamheden te plannen en te structureren en werkt doel- en resultaatgericht. Zijn handelen is gericht op het zoeken naar oplossingen. Hij kan het belang van zaken inschatten, weet hierdoor prioriteiten te stellen en is stressbestendig. Hij heeft geen negen tot vijf mentaliteit, hij is beschikbaar om zijn teamleden te ondersteunen of te begeleiden en maakt voldoende tijd vrij voor de onder zijn verantwoordelijkheid vallende docenten. De afdelingsleider creëert cohesie binnen de afdeling en samen met de andere afdelingsleiders brengt hij samenwerking tot stand met de afdelingen binnen het Jacob-Roelandslyceum.

De afdelingsleider op het Jacob-Roelandslyceum is zich er van bewust dat hij de verbindende factor is tussen de schoolleiding en zijn afdeling. Hij is naar beiden loyaal en weet het beleid te vertalen naar concrete doelen en stappen in zijn afdeling. Maar hij is ook in staat om de belangen van zijn afdeling op directieniveau te behartigen. Binnen zijn loyaliteit weet hij om te gaan met het krachtenveld tussen de eigen afdeling en de totale organisatie, tussen de afdelingen onderling, de leerlingen en docenten.

De kern van de taak van de afdelingsleider van vwo 4, 5 en 6 beslaat uit vijf belangrijke terreinen:
1 De afdelingsleider is de direct leidinggevende van een twintigtal docenten dat deel uitmaakt van het team. Dit betekent concreet dat hij het eerste aanspreekpunt is voor de leden van zijn afdeling, jaarlijks conform de wet en regelgeving functionerings-en beoordelingsgesprekken voert en dat hij aanstuurt en ondersteunt bij de persoonlijke professionele ontwikkeling van zijn teamleden.
2 De afdelingsleider is verantwoordelijk voor een veilig klimaat en een goede begeleiding van de leerlingen van de bovenbouw vwo. De afdelingsleider streeft met zijn team na dat leerlingen gekend worden, dat de begeleiding erop gericht is leerlingen te ondersteunen en te stimuleren bij hun studievaardigheden, het loopbaandenken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De mentor speelt hierbij een cruciale rol. De afdelingsleider stemt de begeleiding af met ouders, LOB-team, mentoren onderling, zorgcoördinator en de andere afdelingsleiders enz.
3 De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in zijn afdeling. Communicatie vanuit de afdeling binnen de school, maar ook daarbuiten, met ouders en leerlingen, organisatorische zaken en leerlingenzaken maken dagelijks deel uit van zijn taak.
4 De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het loopbaan en oriëntatieprogramma (LOB).
5 De afdelingsleider heeft als belangrijke opdracht om het bovenbouwsucces te bevorderen.
6 De afdelingsleider geeft les. Bij een fulltime betrekking wordt gedacht aan ongeveer 8 lesuren, afhankelijk van de mogelijkheid om taken weg te leggen in het afdelingsteam. Bij voorkeur geeft de afdelingsleider minimaal de helft van zijn lessen in de eigen afdeling.

Competenties van de afdelingsleider

Onderwijskundig management
De afdelingsleider beschikt over een visie op organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen in het onderwijs en de hedendaagse samenleving. Hij vormt deze in relatie tot de visie op mens en maatschappij en binnen zowel de principiële als de strategische kaders die voor de school als geheel zijn vastgesteld. De afdelingsleider benut actuele kennis effectief en overeenkomstig de onderwijskundige keuzes waar het Jacob-Roelandslyceum voor staat. Op basis van zijn inbreng slaagt de afdelingsleider er in de bestaande schoolontwikkeling binnen zijn afdeling te versterken.

Communicatief vermogen
De afdelingsleider kan belangrijke informatie tot zich nemen, en weet deze te vertalen in concrete, begrijpelijke en correcte Nederlandse taal. Hij is zich bewust van zijn positie ten opzichte van zijn afdelingsleden en past zowel zijn (non-verbaal) gedrag als zijn taalgebruik aan hen aan. Het is zichtbaar dat hij op effectieve wijze, zowel mondeling als schriftelijk, in staat is zijn boodschap aan anderen over te brengen. In zijn gedrag komt tot uiting dat hij onderkent wat de gevoelens en behoeften van de ander zijn. Hij weet zich in hen te verplaatsen en toont bewust dat hij zich realiseert wat zijn invloed is van zijn eigen handelen op anderen.

Organiserend vermogen
De afdelingsleider is in staat om zijn afdeling organisatiegericht aan te sturen. Hierbij toont hij dat hij in staat is verschillende operaties in de organisatie van de afdeling te beheren door prioriteiten te bepalen en acties aan te geven om doelen te bereiken. Daarbij heeft hij het vermogen om structuur aan te brengen en te delegeren.

Groepsgericht leiderschap
De afdelingsleider geeft (mede) richting en sturing aan de diverse ontwikkelingen binnen de eigen afdeling, door doelen te stellen en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en deze te handhaven. Daartoe benut hij relaties binnen en buiten de eigen afdeling. De afdelingsleider zet zich in voor en draagt bij aan de realisatie van een gezamenlijk resultaat.

Coachend leiderschap
De afdelingsleider van het Jacob-Roelandslyceum geeft sturing aan de eigen afdeling en spreekt de afdelingsleden en collega’s aan op de eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is hij gericht op de ontwikkeling van talenten en weet hij zijn afdelingsleden te motiveren. De afdelingsleider herkent hun ontwikkelbehoeften en stimuleert hen zich verder te professionaliseren. Hij zet hen aan tot reflecteren op en verbeteren van het persoonlijk professionele handelen.

Resultaatgerichtheid
De afdelingsleider is er in zijn handelen op gericht om op effectieve wijze een gesteld doel te bereiken. Dit doet hij door middel van een planning waarin prioriteiten van handelingen zijn aangegeven. Actie wordt op basis van deze planning ondernomen. In het ondernemen van de acties is de afdelingsleider besluitvaardig en spreekt hij zijn mening uit. De mogelijke handelwijzen met betrekking tot acties en doelen weegt hij daarbij op een realistische manier tegen elkaar af.

Initiërend vermogen
De afdelingsleider van het Jacob-Roelandslyceum kan met zijn afdeling het eigen werkveld beschouwen als een interne ‘markt’ met onderwijsdiensten en weet zijn afdelingsleden te inspireren en nieuwe initiatieven te laten ontplooien binnen de kaders van het Schoolplan of het Afdelingsplan en de concrete doelen die op grond daarvan zijn geformuleerd.

Uiteraard gelden voor hem met betrekking tot zijn lesgevende taken ook de zeven (7) competenties, die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn geformuleerd.

Tijdpad:
Maandag 6 mei 2019 Sluitingsdatum van deze vacature
Dinsdag 7 mei Brievenselectie
Vrijdag 10 mei tussen 09.00 en 21.00 uur 1e gesprekken
Dinsdag 14 mei tussen 17.00 en 21.00 uur 2e gesprekken
Assessment week 21

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
Klik op de onderstaande knop om te solliciteren, daarbij wordt u doorverwezen naar de website van Ons Middelbaar Onderwijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.